Gemeente Gemeente Waasmunster

Tap- en exploitatievergunning horeca


Wat

Elke natuurlijke- en rechtspersoon die in Waas munster een horecazaak wil openen of overnemen, moet bij de gemeente een toelating tot opening aanvragen. Deze toelating omvat twee luiken:

  • een tapvergunning (enkel nodig voor zaken die gegiste en/of sterke drank schenken)
  • een exploitatievergunning

Procedure

Je kan de vergunning schriftelijk aanvragen met het online aanvraagformulier, via de link onderaan deze pagina. Werk de aanvraag af uiterlijk 4 weken voor de opening van je zaak.

Als je aanvraag volledig is en de benodigde adviezen zijn gunstig, zal het college van burgemeester en schepenen je de tap- en exploitatievergunning verlenen.

Wat heb je nodig?

De aanvraag is pas volledig indien je onderstaande documenten toevoegt. Let op: je kan de aanvraag niet onvolledig indienen of tijdelijk opslaan. Zorg dus dat je over een digitale versie beschikt van alle documenten, vóór je de aanvraag via het online formulier opstart.

  • Een kopie van de statuten van de vennootschap, indien van toepassing;
  • Een uittreksel uit het strafregister genoemd (Model 1 art 596.1) van de uitbater, van de organen en/of vertegenwoordigers van de uitbater, alsook van de aangestelde(n) van de exploitant;
  • Een kopie van je brandverzekeringspolis;
  • Een kopie van je objectieve aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing (indien je zaak groter is dan 200m2);
  • De aangifte voor het exploiteren van je horecazaak bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV);
  • Een advies van de brandweer inzake brandveiligheid overeenkomstig de respectievelijke politieverordeningen ter zaken van Hamme en Waasmunster, waarbij het aantal toegelaten aanwezigen in de zaak expliciet wordt vermeld. Deze vraag je aan via volgende link: https://www.hvzwaasland.be/advies-brandpreventie/

Administratief onderzoek

Om je aanvraag te vervolledigen, zal de gemeente, na ontvangst van je aanvraagformulier en documenten, advies inwinnen bij

  • de lokale politie, voor een onderzoek van de moraliteit en de zedelijkheid
  • bij de gemeentelijke dienst grondgebiedzaken.

Bedrag

De gemeentelijke tap- en exploitatievergunning is gratis.

De brandweer vraagt een bijdrage voor het onderzoek (incl. plaatsbezoek) i.f.v. het advies brandveiligheid.

Regelgeving

Reglement voor het bekomen van een tap- en exploitatievergunning voor uitbating van horecazaken

Voor wie

Elke uitbater van een horecazaak in Waasmunster.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier kan je hier invullen: Online aanvragen

Je kan het ook onderaan deze pagina downloaden.