Gemeente Gemeente Waasmunster

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

De milieuvergunning van bepaalde duur wordt een omgevingsvergunning van onbepaalde duur.

Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen.

De digitale manier van werken maakt de procedure eenvoudiger, sneller en efficiënter.

Vooraleer je een aanvraag indient, kan je best eerst nagaan of je een vergunning nodig hebt. Voor een aantal kleine werken is geen vergunning nodig of volstaat een melding.

De procedure voor de omgevingsvergunning is uitgetekend in het omgevingsvergunningsdecreet en het uitvoeringsbesluit. Er blijven twee soorten procedures: de 'gewone' procedure en de 'vereenvoudigde' procedure, resp. met en zonder openbaar onderzoek over de aanvraag. 

Inhoudelijke regels blijven voor beide sectoren afzonderlijk geregeld in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO) enerzijds en het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) en Vlarem II anderzijds. 

De gemeente is in principe de vergunningverlenende overheid.

Uitzonderingen zijn :

  • omwille van hun stedenbouwkundige impact: de zgn. Vlaamse en provinciale projecten
  • omwille van hun milieu-impact: klasse 1-inrichtingen worden vergund door de provincie, ook wat betreft hun stedenbouwkundig aspect.

Bestaande afgeleverde vergunningen blijven gewoon verder gelden, ze moeten niet louter door de komst van de omgevingsvergunning opnieuw aangevraagd worden.

Voor wie?

De omgevingsvergunning geldt voor alle mogelijke handelingen: het bouwen van een huis, het realiseren van een project, het optrekken van een opslagruimte, het afbreken van een constructie, het verkavelen van gronden, het wijzigen of bijstellen van een verkaveling, een perceel een andere functie geven, een exploitatie (klasse 1, 2, 3) uitoefenen of mogelijk ook voor het bouwen van een garage of een tuinberging.

Voorwaarden

Afhankelijk van de aard van de aanvraag gelden bepaalde specifieke voorwaarden.

Hoe aanvragen?

De omgevingsvergunning wordt via www.omgevingsloketvlaanderen.be aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen, tenzij de betrokken handeling op de Vlaamse of provinciale gesloten lijst voorkomt of bij een inrichting klasse 1 hoort.

Aan elk dossier dient een ingevuld en ondertekend invulformulier preventie van de Hulpverleningszone Waasland te worden toegevoegd. Dit formulier vind je hier terug.

Meer uitleg over brandweerplannen, inhoud en vormgeving kan je terugvinden op de website van de hulpverleningszone.

Prijs

Voor aanvragen klasse 1en 2 moet een dossiertaks betaald worden aan Departement LNE- afdeling Milieuvergunningen.

Naast de dossiertaks, moet een gemeentelijke belasting, op administratieve prestaties door de gemeentelijke diensten, betaald worden. Hoeveel deze belasting juist bedraagt, is afhankelijk van de aard van de aanvraag. Meer informatie hierover kan je terugvinden in het betreffende belastingreglement.

Afhandeling

Welke procedure van toepassing is, is afhankelijk van de aard van de aanvraag.

Op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be kan je terecht voor meer informatie omtrent deze procedures.

Meer info

Alle informatie over de omgevingsvergunning en het loket vind je op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be of bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Als u complexere dossiers wil bespreken met de Omgevingsambtenaar, dan dient u hiervoor een afspraak te maken via stedenbouw@waasmunster.be.