Gemeente Gemeente Waasmunster

Proclaimer

1. Algemeen

Deze website werd gecreëerd in opdracht van de gemeente Waasmunster. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden.

2. Beheer van informatie

Gemeente Waasmunster levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Gemeente Waasmunster kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert gemeente Waasmunster zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen kunnen doorgegeven worden aan de dienst Informatie (e-mail: communicatie@waasmunster.be). De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door de gemeente Waasmunster aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

3. Gebruik van informatie

De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Het reproduceren, bedelen of op ene andere manier ter beschikking stellen van informatie kan enkel mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Hiervoor kan een schriftelijke aanvraag gericht worden aan het College van burgemeester en schepen van de gemeente Waasmunster, Vierschaar 1, 9250 Waasmunster. Gemeente Waasmunster en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

4. Links naar websites beheerd door derden

Gemeente Waasmunster plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Gemeente Waasmunster geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Gemeente Waasmunster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt gemeente Waasmunster zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan gemeente Waasmunster (e-mail: communicatie@waasmunster.be).

5. Persoonsgegevens

Je vindt de volledige privacyverklaring hier terug.

6. Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe: - de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken - geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt. - de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer , doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom. - de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Gemeente Waasmunster behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

7. Geschillen

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn bevoegd.

8. Cookies

Het cookiebeleid vind je hier terug.