Gemeente Gemeente Waasmunster

Belasting op dragende verticale constructies

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de dragende verticale constructie op 1 januari van het aanslagjaar.

Voorwaarden

Voor toepassing van dit belastingreglement worden volgende definities gehanteerd:

Als dragende verticale constructie wordt beschouwd: iedere verticale structuur met een hoogte van minstens 15 meter boven het maaiveld, die dient als draagstructuur voor lichtinstallaties, geluidsinstallaties, zendinstallaties, radio-installaties, of het transport van energie.

Hoe aanvragen?

De belastingplichtige moet, ten laatste op 31 maart van het desbetreffende aanslagjaar, aangifte doen van het aantal belastbare constructies door middel van het door de gemeente voorgeschreven formulier. Dit formulier kan je onderaan de pagina downloaden.

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen moet er zelf één vragen.

Bij gebrek van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte binnen de gestelde termijnen, wordt de belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het recht van bezwaar en beroep.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het College van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd, evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Prijs

De belasting bedraagt 3.000 euro per jaar per verticale constructie.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.

Afhandeling

Via aanslagbiljet

Regelgeving

De integrale tekst van het belastingreglement kan je hieronder downloaden.