Gemeente Gemeente Waasmunster

Uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

Model 1 (art. 595) is het standaardgetuigschrift dat je kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 1 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Model 2 (art. 596.2) is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Hoe aanvragen?

Als particulier vraag je het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

Je kunt het uittreksel op volgende manieren aanvragen:

  • Je kunt langsgaan bij de dienst Burgerzaken.
  • Je kunt een aanvraag indienen via e-mail.

Het Model 1 (art. 595 & art. 596.1) mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Het Model 2 dient altijd persoonlijk aan het loket te worden opgehaald.

Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Prijs

Gratis.

Uitzonderingen

Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als je geen woonplaats (meer) hebt in België in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Aanvraag bij de Federale overheidsdienst Justitie kan per brief of via mail naar:

FOD Justitie
Centraal Strafregister
Waterloolaan 155
1000 Brussel
strafregister@just.fgov.be

Vermeld op je aanvraag je naam en voornaam, adres, geboortedatum en –plaats, handtekening, reden van uw aanvraag en voeg een kopie van je identiteitskaart of paspoort toe.

Wat meebrengen?

  • Je identiteitskaart
  • Eventueel een volmachtformulier met een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever.