Gemeente Gemeente Waasmunster

OCMW

Om de missie van het OCMW te verduidelijken grijpen we terug naar twee wetsartikelen: één uit de Belgische Grondwet en een uit de OCMW-wet:

Art. 23 Grondwet: sociale grondrechten

In artikel 23 van de Grondwet staat dat ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden. Het artikel vindt zijn oorsprong in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948. Dit recht op een menswaardig leven werd in 1994 in de grondwet ingeschreven en wordt in verschillende andere rechten gevat. De realisering van deze grondrechten wordt gezien als een belangrijke dam tegen armoede.

1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het kader van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;

2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;

3° het recht op een behoorlijke huisvesting;

4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;

5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Art. 1 OCMW-wet: recht op een menswaardig leven

Alle dienstverlening die een OCMW aanbiedt aan zijn cliënten is rechtstreeks of onrechtstreeks een uitvloeisel van artikel 1 van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-wet). Het luidt als volgt:

‘Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.’

Open deur van het Sociaal Huis

'Kom maar binnen', dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. In het Sociaal Huis werken het OCMW en het gemeentebestuur samen met een aantal andere partners (Kind en Gezin, sociale huisvestingsmaatschappijen, Keerkring centrum voor opvoedingsondersteuning, het bureau voor rechtshulp, ...) aan een klantvriendelijke sociale dienstverlening aan de gehele bevolking.