Gemeente Gemeente Waasmunster

Huur van een sociale woning

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) en sociale verhuurkantoren (SVK's) verhuren studio's, woningen en appartementen aan personen met een bescheiden inkomen. De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van uw gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

Op het grondgebied van Waasmunster kan je terecht bij

 • De Volkswoningen
 • De Zonnige Woonst
 • Sociaal Verhuurkantoor Waasland
 • SBK (sociale koopwoningen)

Voorwaarden

 • u bent 18 jaar of ouder
 • uw netto gezinsinkomen (geïndexeerd) van 3 jaar terug (voor aanvragen in 2016) bedraagt niet meer dan
  • 23.533 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
  • 25.504 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap;
  • 35.298 euro in alle andere gevallen, plus 1.973 euro per persoon ten laste.
 • U mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • U en uw gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen dit leren.
 • Komt u uit een land buiten de Europese Unie en woont u nog geen 12 maanden in België, dan moet u verplicht een inburgeringstraject volgen.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Alle info en details over deze voorwaarden vindt u op de website van de VMSW.

Hoe aanvragen?

Inschrijving

Via een medewerker van het Sociaal Huis kan je je inschrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappijen die actief zijn in Waasmunster. Natuurlijk mag je ook rechtstreeks contact nemen met één van deze maatschappijen (of andere buiten het grondgebied). 

 

Wachtlijst

Na uw inschrijving komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van uw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer u hierover bij uw SHM. U mag zich wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van de datum van inschrijving, maar in sommige gevallen gelden bepaalde voorrangsregels.

Regelgeving

Titel VII van de Vlaamse Wooncode en het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.

Wat meebrengen?

 • uw identiteitskaart
 • uw laatste aanslagbiljet van de personenbelasting
 • (eventueel) documenten van uw leefloon of uitkering
 • een attest van de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • als u of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.
 • indien van toepassing, een attest dat u en uw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn.
 • indien van toepassing, een attest dat u een inburgerinstraject gevolgd hebt.

Meer informatie over deze documenten leest u op de website van de VMSW.