Gemeente Gemeente Waasmunster

Belastingreglement op de inname van openbaar domein

Belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein bij het uitvoeren van bouw- en/of afbraakwerken.

Voor wie?

Iedereen die het openbaar domein wil gebruiken voor het plaatsen van materiaal, materieel of voertuigen die nodig zijn voor de uitvoering van geplande werken.

Iedereen die een deel van het openbaar domein afsluit of laat afsluiten. 

De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de machtiging tot inneming van het openbaar domein. De aannemer van de werken, de eigenaar, de huurder, de bewoner, de bouwheer, de architect of alle andere personen die bij de inname betrokken partij zijn, zijn hoofdelijk gehouden tot het betalen van de belasting.

Hoe aanvragen?

Onderaan de pagina kan je het aangifteformulier downloaden, of je kan meteen online de aangifte doen:

Online aanvragen

§1. De belastingplichtige is gehouden, uiterlijk de dag vóór de privatisering, hiervan aangifte te doen bij het gemeentebestuur en alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te verstrekken. 

§2. Naar aanleiding van deze aangifte wordt aan de belastingplichtige een vergunning afgeleverd voor de privatisering van het openbaar domein.

§3. Deze aangifte geldt tevens als fiscale aangifte.

§4. De belastingplichtige die:

  1. de termijn van de privatisering wenst te verlengen is gehouden uiterlijk de dag, vóór het verstrijken van de termijn vermeld in de vergunning, hiervan aangifte te doen bij het gemeentebestuur.
  2. de ingenomen oppervlakte wil uitbreiden is gehouden uiterlijk de dag vóór de uitbreiding van de oppervlakte hiervan aangifte te doen bij het gemeentebestuur.
  3. de termijn van de privatisering wenst in te korten is gehouden uiterlijk de dag na het ophouden van de privatisering hiervan aangifte te doen bij het gemeentebestuur. Het vroegtijdig beëindigen van de privatisering kan pas aanvaard worden vanaf het moment dat dit aan het gemeentebestuur wordt medegedeeld. In het andere geval zal de belasting verschuldigd zijn voor de periode waarvan aangifte werd gedaan zoals vermeld in §1. 

Bij gebrek aan aangifte binnen de hierboven vermelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve gevestigd op basis van de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.

Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd brengt het College van burgemeester en schepenen of het personeelslid dat daartoe is aangesteld overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 30/05/2008, de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom gebruik wordt gemaakt van deze procedure, de elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de datum van verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. De belasting wordt niet gevestigd voor deze termijn verstreken is, behoudens als de rechten van de gemeentelijke thesaurie in gevaar verkeren ingevolge een andere oorzaak dan het verstrijken van de aanslagtermijnen.

Als de belasting ambtshalve is gevestigd moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de juistheid van de door hem ingeroepen elementen.

Prijs

De belasting wordt vastgesteld als volgt:

  • voor de eerste 14 kalenderdagen: 4,00 EUR/m²
  • van de 15de tot de 28e kalenderdag: 4,50 EUR/m²
  • van de 29e tot de 42e kalenderdag: 5,00 EUR/m²
  • vanaf de 43ste kalenderdag: 5,50 EUR/m² per periode van 14 kalenderdagen

De oppervlakte die in aanmerking wordt genomen is deze van de rechthoek die rond het voorwerp of groep voorwerpen die het openbaar domein innemen kan getrokken worden. Delen van een m² worden als een volledige m² beschouwd.

Er is per periode een minimumbelasting verschuldigd van 60 euro.

De belasting is ondeelbaar en steeds voor een ganse periode van 14 kalenderdagen verschuldigd. 

Indien de privatisering tot gevolg heeft dat heel de straat dient afgesloten te worden is er, naast de belasting die wordt aangerekend onder artikel 4, § 1, een forfaitaire belasting van 70 euro per dag verschuldigd. Deze belasting is steeds voor minimum 2 dagen verschuldigd. 

Indien de belasting ambtshalve wordt gevestigd dan wordt ze verhoogd met 50%.

Afhandeling

De belasting wordt ingekohierd en geïnd via aanslagbiljet.

Regelgeving

De integrale tekst van het belastingreglement kan je hieronder downloaden.

Uitzonderingen

Van de belasting zijn vrijgesteld:

  1. De tijdelijke privatisering door instellingen die ingevolge bijzondere wetten vrijgesteld zijn van alle gemeentelijke belastingen.
  2. Het oprichten of verbouwen van woongelegenheden door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of een erkende sociale huisvestingsmaatschappij.
  3. Werken die uitgevoerd worden door of in opdracht van het gemeentebestuur van Waasmunster.