Gemeente Gemeente Waasmunster

Milieuraad

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Onder gemeentelijk milieu- en natuurbeleid wordt verstaan:

  • alle beleidsaspecten m.b.t. het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van milieuhinder en milieuverontreiniging die op het grondgebied van de gemeente voorkomen en die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren.
  • alle aspecten m.b.t. het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur en landschap op het grondgebied van de gemeente, voor zover die aspecten tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren.
  • het informeren en sensibiliseren van de bevolking over hogergenoemde aspecten.

De milieuraad verleent hulp aan het bestuur bij de sensibilisering van de bevolking tot milieu- en natuurbewustzijn.

De milieuraad wordt om advies gevraagd over de volgende onderwerpen :

  • het ontwerp van het gemeentelijk milieujaarprogramma
  • het ontwerp van het gemeentelijk milieubeleidsplan bedoeld in het decreet van 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
  • de gemeentelijke plannen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente

Meer info

Facebook: facebook.com/milieuraadwaasmunster

Voorzitter:
Jean-Yves Ruys

Secretaris:
André Bressinck
Neerstraat 139
9250 Waasmunster

Downloads