Gemeente Gemeente Waasmunster

Coronavirus (Covid-19): updates / info / maatregelen

Gepubliceerd op: woensdag 10 juni 2020 12 u.

ALLE MAATREGELEN VIND JE STEEDS TERUG OP WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE.


20/08/2021 - Overlegcomité - vanaf 1 september vallen heel wat beperkingen weg

Het Overlegcomité heeft vandaag uitgebreid de epidemiologisch toestand in ons land besproken. Het behalen van de doelstellingen van het Zomerplan laat toe om, volgens plan, vanaf 1 september een reeks beperkingen te schrappen. Daarnaast moeten extra inspanningen gebeuren om in alle gemeenten van ons land een minimumdrempel van 70% volledige vaccinaties te behalen, als opstap naar een volledig vaccinatie van de bevolking.

Het Overlegcomité stelt vast dat er een trend is van langzame maar aanhoudende stijging van het aantal besmettingen. Het COVID-19 Commissariaat bevestigt evenwel dat de toestand beheersbaar is en blijft, met name in de ziekenhuizen. Dat is het resultaat van de succesvolle vaccinatiecampagne. Meer dan 90% van de 65-plussers en de kwetsbare personen in ons land is volledig gevaccineerd; nagenoeg 70% van de totale bevolking is gevaccineerd. België hoort daarmee tot de best presterende vaccinatielanden van de Europese Unie en de wereld.

Nieuwe stap in het Zomerplan

Aangezien de vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 70% van de volwassenen werd gehaald, beslist het Overlegcomité om vanaf 1 september de volgende stap in het Zomerplan te zetten.

Het gaat concreet om:

 1. Samenkomsten in de private ruimte: geen beperkingen meer voor samenkomsten in huis of in toeristische logies.
 2. Telewerk: het Overlegcomité nodigt de bedrijven uit om telewerk structureel te verankeren.
 3. Professionele horeca-activiteiten:
  • geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt.
  • Bij verplaatsingen binnen een horecazaak blijft de mondmaskerplicht gelden.
  • Discotheken en dancings zullen kunnen openen vanaf 1 oktober op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte. Vanaf 1 oktober is dansen in cafés opnieuw toegelaten. De deelstaten kunnen altijd beslissen om deze modaliteiten verstrengd toe te passen.
 4. Activiteiten in georganiseerd verband: geen beperkingen meer voor activiteiten in georganiseerd verband, in bijzonder georganiseerd door een club of vereniging.
 5. Privéfeesten: geen beperkingen meer op buffetten en dansen tijdens privéfeesten, met name tijdens bruiloften.
 6. Erediensten: geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, het individueel of collectief bezoek aan een gebouw voor de eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening. De mondmaskerplicht blijft behouden.
 7. Evenementensector en Covid Safe Ticket:
  • geen beperkingen meer voor evenementen binnen met minder dan 200 toeschouwers en minder dan 400 toeschouwers buiten, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.
  • Evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten zullen vanaf 1 september gebruik kunnen maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM.
  • Vanaf 1 oktober wordt deze drempel minstens verhoogd tot evenementen met 500 toeschouwers binnen en 750 toeschouwers buiten.

Gezien de lagere vaccinatiegraad in een aantal gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangegeven een reeks versoepelingen vanaf 1 september niet toe te passen, onder meer op het vlak van horeca en telewerk.

Verplicht dragen van mondmasker en respecteren veilige afstand

Het dragen van een mondmasker en het respecteren van veilige afstand van anderhalve meter blijven belangrijke instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Daarom blijft het dragen van een mondmasker verplicht in een hele reeks situaties, onder meer op het openbaar vervoer en in de stations, in winkels en winkelcentra, bij verplaatsingen in horecazaken, in conferentiezalen, handelsbeurzen, auditoria, gebouwen van de eredienst, gerechtsgebouwen, bibliotheken en tijdens betogingen. Ook op drukbezochte plaatsen zoals winkelstraten, jaarmarkten en kermissen blijft de mondmaskerplicht gelden, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid.

Vanaf 1 september is het dragen van het mondmasker niet meer verplicht in het publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen en in de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector voor evenementen en private feesten met minder dan 200 toeschouwers binnen en 400 toeschouwers buiten, tenzij de lokale overheid daar anders over beslist.

Verplichte vaccinatie zorgverleners

Gezien de cruciale rol van zorgverleners in het bestrijden van COVID-19 en de noodzaak patiënten maximaal te beschermen, vraagt het Overlegcomité te onderzoeken onder welke modaliteiten de verplichting tot volledige vaccinatie kan worden ingevoerd voor alle zorgverleners, met inbegrip van zelfstandigen, zowel in de ambulante sector als in de zorginstellingen.

De ministers van Volksgezondheid wordt ook gevraagd om de vaccinatiegraad van zorgverleners per zorginstelling zo vlug als mogelijk te publiceren.

Bijkomende inspanningen voor volledige vaccinatie

Volledige vaccinatie blijft het belangrijkste antwoord op de epidemiologische evolutie.

Om de viruscirculatie en de ziekenhuisbelasting te verminderen, moet in alle gemeenten van het land de minimumgrens bereikt worden van een volledige vaccinatiegraad van 70%, als tussenstap naar een volledige vaccinatie van de bevolking.

In een aantal gemeenten blijft de vaccinatiegraad onder dat niveau. Dat is het geval in de drie gewesten, maar in het bijzonder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Overlegcomité ondersteunt daarom de intentie van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om specifieke acties te organiseren om mensen te sensibiliseren en de vaccinatie dichter bij de woon-werkplek te brengen, onder met deur-tot-deur initiatieven. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft ook het telewerk sterk aanbevelen.

Er wordt de mogelijkheid gegeven aan de deelstaten met gemeenten waar de epidemiologische of vaccinatie-situatie het vraagt, om het Covid Safe Ticket te voorzien voor andere activiteiten dan evenementen.

Voorbereiding post-federale fase

Het COVID-19 Commissariaat en het Nationaal Crisiscentrum wordt gevraagd een omstandig rapport voor te bereiden over de manier waarop het eventuele einde van de federale fase en de post-federale moet georganiseerd worden. Ook wordt het mandaat van het COVID-19 Commissariaat met zes maanden verlengd, onder meer om de beëindiging van de federale fase te begeleiden en de overdracht van opdrachten te verzekeren.


19/07/2021 - Overlegcomité scherpt reiscontroles aan

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité verwelkomt de vooruitgang op het vlak van de vaccinaties, maar blijft waakzaam. Eind augustus zullen wellicht meer dan negen op tien van de kwetsbare personen volledig gevaccineerd zijn en meer dan acht op tien van de volwassen bevolking.

Dankzij de goed lopende vaccinatiecampagne leidt een besmetting steeds minder tot een ziekenhuisopname. Toch moet de viruscirculatie worden tegengegaan om het risico op nieuwe varianten te beperken.

Het Overlegcomité houdt het bestaande Zomerplan aan, maar brengt enkel wijzigingen aan omdat de besmettelijkere delta-variant nu ook in ons land dominant is.

Het belang van mondmasker, veilige afstand en ventilatie

Het Overlegcomité bevestigt het belang van het dragen van een mondmasker, het houden van veilige afstand en het voldoende ventileren van binnenruimtes. Met uitzondering voor kinderen onder de 12 jaar, blijft het dragen van het mondmasker verplicht in volgende omstandigheden :

 • wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van sociale afstand te garanderen volgens de principes die in het ministerieel besluit vastgesteld zijn;
 • de winkels en de winkelcentra;
 • in de voor het publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen en van de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • de conferentiezalen;
 • de auditoria;
 • de gebouwen van de eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 • de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken;
 • private of publieke druk bezochte plaatsen, zoals winkelstraten, markten, jaarmarkten, brocante- en rommelmarkten en kermissen, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid;
 • het openbaar vervoer en de stations;
 • de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
 • bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter;
 • tijdens de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
 • tijdens betogingen.

Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit.

Bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die buiten worden georganiseerd, wanneer het publiek verplicht is te blijven zitten, mag het mondmasker enkel worden afgezet zolang de persoon blijft zitten.

Reizen

 • De geldende reisregels blijven van kracht.
 • Er komt een verstrengde procedure voor landen uit de Europese Unie of Schengen waar gevaarlijke virusvarianten circuleren, ongeacht welke kleurencode voor het land geldt.

Bij terugkeer uit een dergelijke Europese hoogrisicozone dienen personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn, naast een PCR-test op dag 1 (met quarantaine tot resultaat) ook een PCR-test op dag 7 afleggen. De test op dag 1 vervalt indien de persoon in kwestie reeds PCR-getest werd tijdens de 72 uur voorafgaand aan de aankomst op het Belgisch grondgebied.

Een positieve PCR-test heeft een isolatieplicht van 10 dagen tot gevolg, die niet onderbroken kan worden.

 • De controles op het invullen van het Passenger Locator Form en het bezit van een digitaal coronacertificaat worden aangescherpt.
 • Het Overlegcomité beveelt organisatoren van jeugdkampen aan om voor vertrek maximaal in te zetten op algemene pre-testing van begeleiders en deelnemende jongeren, om op die manier te voorkomen dat besmette personen mee op kamp vertrekken.

Evenementen

Het Covid Safe Ticket kan worden ingezet voor evenementen met 1.500 personen of meer en is beschikbaar voor mensen die volledig beschermd zijn via vaccinatie (volledige vaccinatie plus twee weken), over een herstelcertificaat of een recente, negatieve test beschikken.

Het Covid Safe Ticket zal vanaf 13 augustus enkel gelden voor buitenevenementen vanaf 1.500 personen. Vanaf 1 september komen ook binnenevenementen in aanmerking. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vallen regels rond mondmasker, afstand en CIRM/CERM-beperkingen weg. Wel moet er een plan inzake crowd-management bestaan, dienen sanitaire voorzorgsmaatregelen gevolgd te worden en adequate ventilatie (met CO2-meter binnen) voorzien zijn.

Vaccinatiegraad bij zorgverleners

Het Overlegcomité bevestigt de voorstellen van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en nodigt de ministers van Volksgezondheid uit om:

 • het zicht op de vaccinatiecijfers te actualiseren en te vervolledigen;
 • het overleg met de beroepsgroepen te versterken om de zorgverleners verder te sensibiliseren;
 • de zorgverstrekkers die zich nog niet hebben laten vaccineren de kans te geven zich opnieuw aan te bieden;
 • de nodige initiatieven te nemen om, in samenspraak met de zorginstellingen en de arbeidsgeneeskundige diensten tot een publieke rapportering te komen van de vaccinatiegraden per instelling binnen de snelst mogelijke termijn.


18/06/2021 - Overlegcomité - Vanaf 27 juni volgende stap Zomerplan

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist om op 27 juni de volgende stap van het Zomerplan te activeren. 

Het Comité stelt vast dat het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames de voorbije zevendaagse periode tot minder dan 75 opnames per dag is geëvolueerd en dat het aantal ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten minder dan 1.000 bedraagt. De positiviteitsratio is gedurende diezelfde periode tot onder de 4% gedaald.

Volledige vaccinatie

Het Overlegcomité benadrukt het belang van volledige vaccinatie om zo goed mogelijk beschermd te zijn. De doelstelling blijft om zo vlug mogelijk zoveel mogelijk personen te vaccineren. Zolang volledige gevaccineerde personen en personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn elkaar blijven ontmoeten, blijft het respecteren van anderhalve meter afstand en het dragen van een mondmasker aangeraden.

27 juni 2021: nieuwe stap Zomerplan

De daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames laat vanaf 27 juni een nieuwe stap in het Zomerplan toe:

1. Sociale contacten: tot 8 personen binnen, exclusief leden van het eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar. Dit geldt ook voor gezinsvakanties in een toeristisch logies.

Toeristische logies die meer dan 15 personen kunnen herbergen kennen geen beperkingen, mits geldende protocollen gerespecteerd worden.

2. Winkelen: geen beperking meer op het aantal mensen met wie je kan winkelen. Mondmasker blijft verplicht.

3. Horeca:

 • Een maximum van 8 personen is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Een huishouden mag een tafel delen.

 • Het verplichte sluitingsuur wordt verlaat naar 1.00 uur ’s nachts. Dit sluitingsuur geldt ook voor horeca-bezorging aan huis en nachtwinkels.
 • Het gebruik van plexiglas is toegestaan op de terrassen als alternatief voor de 1,5-meter-regel tussen de tafelgezelschappen.
 • Cafésporten en kansspelen zijn toegelaten, mits het dragen van een mondmasker.
 • Voor banketten en recepties gelden er geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft. Voor het overige gelden de regels van de horeca.

4. Erediensten: tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van CERM of CIRM, gelden bepalingen evenementensector.

5. Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus.

6. Kermissen: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus. Met desinfecteren handen voor de attractie en social distancing tussen bezoekers of toegelaten groepen. Geldende regels worden geafficheerd in de stand of de attractie.

7. Toegelaten capaciteit evenementen:

 • Binnen: verhoging 100% van de CIRM-capaciteit tot maximaal 2.000 aanwezigen, met een verhoging naar 4.000 aanwezigen voor testevenementen en dit van zodra het COVID Safe Ticket beschikbaar is en uitsluitend wanneer het COVID Safe Ticket toegang geeft tot het event.

 • Buiten: verhoging van 2.500 naar 5.000 aanwezigen wanneer uitsluitend het COVID Safe Ticket toegang geeft.

8. Samenscholingen en betogingen: het nachtelijk samenscholingsverbod vervalt en de beperkingen op betogingen vallen weg, mits het respecteren van de mondmaskerplicht en de verplichting tot veilige afstand.

9. Teambuildings: fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.

Dienstenchequesector

Het Overlegcomité beslist de verlenging van geldende maatregelen in de dienstenchequesector tot 30 september 2021, onder meer de verplichting van de werkgever om per prestatie mondmasker en desinfecterende gel ter beschikking te stellen. 

Verduidelijkingen

Het Overlegcomité formuleert, ten slotte, een aantal verduidelijkingen:

 • Bij alle sportieve activiteiten mag elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld worden door één lid van hetzelfde gezin.

 • Sanitaire infrastructuur zoals kleedkamers en douches mogen gebruikt worden.

 • Wanneer op evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden, trainingen en congressen er horeca-activiteiten zijn, is ook afhaal toegestaan.

 • Organisatoren die gebruik maken van de COVID Safe Ticket zijn niet verplicht om de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
 • De mondmaskerplicht bij outdoor-evenementen vervalt indien men zit.

Een volgend Overlegcomité is gepland op 16 juli.

Tot slot… 10 tips om veilig van de zomer te genieten

 1.  Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 2. Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
 3. Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
 4. Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
 5. Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
 6. Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 7. Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
 9. Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
 10. Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

04/06/2021 - Overlegcomité - vrij en veilig reizen tijdens de zomer

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen. Woensdag 9 juni aanstaande treedt ook de eerste stap van het Zomerplan in werking, met onder meer de opening van de horeca binnen en terugkeerdagen voor telewerkers.

Het Overlegcomité stelt vast dat het aantal coronapatiënten op intensieve zorg blijft dalen en zich ruim onder de richtdrempel van 500 bedden bevindt. Ook de vaccinatiecampagne is op tempo en intussen hebben meer dan acht op tien kwetsbaren (65-plussers en mensen met onderliggende aandoening) al twee weken hun eerste vaccindosis gekregen.

Voorzichtig blijven

Het Overlegcomité bevestigt de doelstelling om de brede bevolking zoveel mogelijk te vaccineren. In afwachting blijft voorzichtigheid geboden. Zo duurt het tot drie weken na het toedienen van de dosis vooraleer het vaccin afdoende beschermt. Tijdens die periode kan men besmet raken, ernstig ziek worden en andere personen besmetten. Het respect van de gedragsregels, zoals het dragen van een mondmasker en het respecteren van de 1,5 meter regel, blijft daarom aangeraden.

Vrij en veilig reizen

Het Overlegcomité heeft ook de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen binnen de Europese Unie. Dat zal kunnen op basis van het Europees digitaal coronacertificaat.

Het certificaat zal vanaf 1 juli in alle EU-landen worden gebruikt en is het bewijs dat iemand tegen corona is gevaccineerd, negatief op corona is getest of van corona is hersteld.

Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

1. Terugkeer als inwoner na verblijf in het buitenland

 • Terugkeer uit groene of oranje zone: geen verplichting tot quarantaine of test. Let wel: de status van een zone kan tijdens je verblijf steeds wijzigen.
 • Terugkeer uit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.
  • Wie zich bij aankomst onmiddellijk laat testen (dag 1 of dag 2), hoeft niet in quarantaine. Voor personen vanaf 12 jaar wordt een negatieve PCR-test gevraagd. Kinderen onder de 12 jaar zijn vrijgesteld van testverplichting.
 • Terugkeer uit zone met heel hoog risico (“variants of concern”):
  • Verplichte quarantaine van 10 dagen met PCR-test op dag 1 en dag 7.
  • Deze verplichting geldt ook voor personen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test hebben afgelegd. Het gaat immers om gevaarlijke virusvarianten die we buiten Europa willen houden.

2. Aankomst in België als niet-inwoner

 • Aankomst vanuit groene of oranje zone: Geen verplichting tot test of quarantaine.
 • Aankomst vanuit rode zone:
  • Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), een recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, hoeft niet in quarantaine.
  • De recente test mag niet ouder zijn dan 72 uur voor aankomst in België.
 • Aankomst van buiten de Europese Unie: Wie van buiten de Europese Unie komt, moet volledig gevaccineerd zijn (+ 2 weken) met een door Europa erkend vaccin én een PCR-test afleggen op de dag van aankomst. Indien de test negatief is, hoeft deze persoon niet in quarantaine.
 • Aankomst na verblijf in zone met heel hoog risico (“variants of concern”): Er geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België resideren en zich de afgelopen 14 dagen op enig moment in zone met heel hoog risico bevonden. Er is een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten 10 dagen verplicht in quarantaine met PCR-test op dag 1 en dag 7. De quarantaine mag enkel worden onderbroken voor de uitvoering van de essentiële reden.

3. Vertrek naar het buitenland

Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de lidstaten van de Europese Unie vrij reizen. Dat is het basisprincipe. Bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen.

Controleer daarom voldoende vooraf de precieze reisvoorwaarden van het land van bestemming of van de landen waar je in transit bent. Het voorkomt onaangename verrassingen.

Passenger Location Form blijft behouden

Aan het gebruik van het Passenger Location Form, verandert er niets.

Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt. Ook voor professionele reizen moet vanaf 1 juli een PLF worden ingevuld in plaats van de Business Travel Abroad-tool (BTA).

Twee gratis PCR-testen

Voor kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar en voor volwassenen die nog niet de kans hebben gekregen om zich volledig te laten vaccineren en zo immuniteit te verwerven, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Het betreft testen afgenomen in België, afhankelijk van het bekomen van een Corona Test Prescription Code bij de FOD Volksgezondheid.

De financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 keer gebruikt worden, tijdens de maanden juli, augustus en september.

Openingsuur horeca

Het openingsuur in de horeca wordt vanaf 9 juni vervroegd van 8u ’s ochtends naar 5u ’s ochtends.

Verder beslist het Overlegcomité dat vanaf 9 juni ook het sluitingsuur voor zowel binnen als buiten op 23.30 uur wordt gebracht.

Testevenementen

Het Overlegcomité legt de goedkeuringsprocedure vast voor een dertigtal testevenementen in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Bedoeling is bijkomende kennis te verwerven over hoe veilig een evenement te organiseren, rekening houdend met beschikbare wetenschappelijke gegevens.

Er komen onder meer testevenementen rond het gebruik van het COVID Safe Ticket, luchtkwaliteit en crowd management.

Grootschalige evenementen

Het Overlegcomité verduidelijkt de voorwaarden voor grootschaligere evenementen vanaf 13 augustus. Voor deelnemers van deze evenementen is een volledige vaccinatie (+ 2 weken) of een recente PCR-test (< 72 uur) vereist. Ook bestaat de mogelijkheid om te voorzien in snelle antigeentesten ter plaatse.

Er geldt een plafond van maximaal 75.000 bezoekers.

Volgend Overlegcomité

Het volgend Overlegcomité is gepland voor 11 juni en zal onder meer betrekking hebben op de verdere invulling van het Zomerplan vanaf 1 juli.

Tot slot… 10 tips om veilig van de zomer te genieten

 1. Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
 2. Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
 3. Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
 4. Test jezelf als je nog niet gevaccineerd bent. Je vindt een zelftest bij de apotheker.
 5. Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
 6. Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
 7. Iedereen in het gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af.
 8. Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
 9. Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
 10. Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

23/04/2021 - Overlegcomité bepaalt regels buitenterrassen

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité concrete uitvoering gegeven aan eerdere beslissingen.

1. Bevestiging einde Paaspauze (buitenbubbel, winkels en contactberoepen)

Het Overlegcomité herbevestigt het einde van de Paaspauze op 26 april. Dit wil zeggen dat mensen vanaf maandag mensen in groepen van 10 elkaar buiten mogen ontmoeten.

Ook winkeliers mogen vanaf maandag opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – heropenen onder de verstrengde protocollen.

2. Terrassen

Zo werden de voorwaarden van de terrasopening als volgt vastgelegd:

 • Maximaal 4 personen aan één tafel (of mensen van hetzelfde huishouden)
 • Minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen
 • Enkel zitplaatsen aan tafel
 • Mondmasker verplicht voor personeel en klanten in zoverre aan tafel zitten
 • Bediening aan de bar is niet toegestaan
 • De klant mag de binnenruimte occasioneel en kort betreden voor de sanitaire voorzieningen, het terras te betreden of te betalen.
 • De openingsuren zijn beperkt van 08u00 tot 22u00

3. Evenementen

Het Overlegcomité bevestigde ook de eerdere beslissingen voor de cultuur en eventementensector voor de maand mei. Hieronder vallen grote evenementen zoals culturele en andere voorstellingen, wedstrijden en handelsbeurzen.

Dat betekent dat in de maand mei buitenactiviteiten tot 50 personen zijn toegelaten. Ook zullen indoor een reeks testevenementen worden georganiseerd.

In de maand juni zijn buitenactiviteiten mogelijk tot 200 personen. Voor binnen geldt een maximale zaalbezetting van 75% van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model), met een plafond van eveneens 200 personen. Evenementen binnen en buiten moeten steeds plaatsvinden met mondmasker en op de gepaste sociale afstand. Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten.

4. Jeugd- en clubactiviteiten

Het Overlegcomité herbevestigt dat vanaf 8 mei activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) met maximaal 25 personen buiten mogelijk worden en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen met maximaal 10 binnen.

Vanaf 25 juni zijn binnen- en buitenactiviteiten mogelijk in georganiseerd verband tot maximaal 50 personen. Voor jeugdkampen worden overnachting vanaf die datum ook mogelijk. Ook kermissen en niet-professionele brocante- en rommelmarkten worden mogelijk vanaf juni.

5. Belang van vaccinatie en persoonlijke verantwoordelijkheid

De stapsgewijze heropening van de economie en de hervatting van het sociale leven gebeurt op het tempo van de vaccinatiecampagne. Daarom roept het Overlegcomité iedereen op zich te laten vaccineren. Wanneer u een uitnodiging krijgt, ga daar dan meteen op in. Dit is niet alleen een ticket voor uzelf naar de vrijheid, maar voor ons allemaal.

Het lossen van de regels gebeurt stap voor stap. Meer vrijheid betekent ook meer individuele verantwoordelijkheid. Door het de komende dagen en weken veilig te houden, kunnen we een mooie zomer tegemoet gaan.


14/04/2021 - Overlegcomité beslist over einde van de paaspauze

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. 

Het Overlegcomité stelt vast dat de druk op de zorg relatief hoog blijft, in het bijzonder op de afdelingen intensieve zorg. Ruim een derde van alle gehospitaliseerde coronapatiënten ligt op intensieve zorg. Dat is een pak meer dan een jaar geleden of dan vorig najaar. De pandemie is door het oprukken van nieuwe virusvarianten van gezicht veranderd en besmettelijker én agressiever geworden.

Het Comité stelt echter ook vast dat een aantal kernwaarden gunstig evolueren:

 • een daling van het gemiddeld aantal dagelijkse covid-19 besmettingen;
 • een beginnende daling van het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames;
 • het reproductiegetal dat zich onder de 1 bevindt.

Daarnaast stelt het Comité een verdere versnelling van de vaccinatiecampagne vast. Op 19 april zal naar verwachting 60% van de leeftijdsgroep 65+ een eerste inenting hebben ontvangen, op 26 april zal dit meer dan 70%, eind april meer dan 80%. Daarenboven verwachten we dat tegen eind mei meer dan 80% van de leeftijdsgroep 18-65 met onderliggende aandoeningen een eerste inenting zal hebben ontvangen. De wetenschap toont aan dat twee tot drie weken na een eerste inenting reeds een hoge mate van immuniteit wordt bereikt.

Op basis van dit totaalbeeld, heeft het Overlegcomité volgende beslissingen genomen: 

1. Heropening scholen 

Na het einde van de Paasvakantie op 19 april worden de lessen hervat, volgens het regime van voor de Paaspauze. Dit wil zeggen:

 • Kleuteronderwijs, lager onderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs, de eerste graad van het middelbaar en het stelsel voor ‘leren en werken’: voltijdse aanwezigheid in de klas;
 • Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent aanwezigheid in de klas;
 • Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid op de campus.

Examens mogen fysiek plaatsvinden.

Indien de besmettingscijfers in gunstige zin evolueren, en na een evaluatie door de ministers van Onderwijs die aan het Overlegcomité zal worden voorgelegd, kan het volledige middelbaar onderwijs vanaf 3 mei opnieuw voltijds in de klas doorgaan.

2. Niet-essentiële reizen: strikt regime van testing en quarantaine

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft evenwel een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen.

Bij terugkeer geldt een strikt regime van verplichte testing en quarantaine. Op basis van het Passenger Location Form zal de politie nagaan wie zich bij terugkeer niet laat testen. Wie zich niet houdt aan de testregels, riskeert een coronaboete van 250 euro.

3. Einde paaspauze voor winkels en niet-medische contactberoepen

Op 26 april eindigt de Paaspauze. Dit wil zeggen dat mensen vanaf dan samen mogen buiten komen in groepen van maximaal 10.

Ook winkeliers mogen vanaf deze datum opnieuw klanten ontvangen zonder afspraak. Er hoeft niet langer alleen gewinkeld te worden, maar men mag vergezeld worden door één ander lid van het huishouden.

Niet-medische contactberoepen - waaronder kappers en schoonheidsspecialisten – mogen heropenen onder de verstrengde protocollen.

Tegelijk worden er een dertigtal proef- en pilootprojecten opgestart die praktisch en onder wetenschappelijke begeleiding moeten vaststellen hoe de verschillende economische sectoren veilig van start kunnen gaan of de sluitingen ervan in de toekomst voorkomen.

4. Zeven op tien 65-plussers gevaccineerd en beschermd: buitenpakket

Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht.

Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) kunnen met maximaal 25 personen buiten en dit voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook met maximaal 10 binnen

Verder worden ook volgende zaken buiten mogelijk:

 • Restaurants en cafés: terrassen buiten
 • Evenementen (incl. recepties en banketten), culturele voorstellingen en erediensten tot maximaal 50 personen.
 • Pretparken
 • Professionele rommel- en brocantemarkten 

De avondklok wordt afgeschaft en vervangen door een samenscholingsverbod waarbij men tussen middernacht en 5.00 uur enkel in de openbare ruimte mag met maximaal drie personen of met leden van het eigen huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen)

5. Twee nauwe contacten thuis 

Vanaf 8 mei mag een huishouden twee personen tegelijk ontvangen, op voorwaarde dat ook deze personen tot hetzelfde huishouden behoren Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend.

6. Bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen gevaccineerd en beschermd: ruimer perspectief 

Een nieuwe, belangrijke mijlpaal wordt het moment waarop bijna alle 65-plussers en kwetsbare mensen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd en beschermd zijn. We verwachten in die groep een hoge mate van immuniteit in de eerste helft van juni.

Indien de cijfers, in het bijzonder de bezetting op intensieve zorg, het toelaten wordt het buitenplan verder verbreed en komt er ook ruimte voor meer activiteiten binnen, op voorwaarde dat er op dat moment een duurzame daling is van de druk op intensieve zorg zodat kwaliteitsvolle zorg voor covid en niet-covid patiënten is gegarandeerd.

7. Belang van vaccineren

Het Overlegcomité stelt vast dat in sommige delen van het land te weinig mensen komen opdagen op hun vaccinafspraak. De vaccinatie is de enige structurele uitweg uit de pandemie. De vaccins zijn werkzaam en veilig. Mogelijk bijwerkingen zijn zeer zeldzaam en mild, zeker wanneer deze vergeleken worden met de symptomen van een COVID-besmetting die duizenden keren frequenter en dodelijker zijn. Bescherm dus het leven van u en uw naasten door u te laten vaccineren.


24/03/2021 - Overlegcomité beslist breed afkoelingspakket

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Ze hebben een breed afkoelingspakket beslist dat ervoor moet zorgen om de stijgende trend om te keren in de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames.

Het Overlegcomité stelt een nieuw, hoog zevendaags gemiddelde vast van 221 hospitalisaties en het feit dat het aantal besmettingen per twee weken verdubbelt.

Ook de positiviteitsratio is de afgelopen week gestegen, met de sterkste stijging bij tieners (10-19 jaar) en bij de 40 tot 64-jarigen.

De meeste besmettingen en clusters worden vastgesteld in het onderwijs en op het werk.

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een ‘afkoelingspakket’ beslist dat ervoor moet zorgen dat de stijgende trend omkeert, zowel op het vlak van het aantal besmettingen als van de ziekenhuisopnames.

1. Samenkomsten buiten maximaal 4 personen

De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot maximaal vier. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

2. Niet-essentiële winkels op afspraak

Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.

Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt. 

Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak. 

3. Sluiting niet-medische contactberoepen

De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Dit betreft onder meer:

 • de schoonheidssalons;
 • de niet-medische pedicurezaken;
 • de nagelsalons;
 • de massagesalons;
 • de kapperszaken en barbiers;
 • de tatoeage- en piercingsalons

4. Jeugd en onderwijs

De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.

Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijk, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.

5. Striktere controles op telewerk

De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt.

Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.

6. Niet-essentiële reizen blijven verboden

Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.

7. Betogingen

Het aantal deelnemers voor statische manifestaties op de openbare weg is beperkt tot 50.

8. Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

Het Ministerieel Besluit geldt tot en met 25 april.


19/03/2021 - Overlegcomité pauzeert buitenplan en vraagt maatregelen onderwijs

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken.

Het Overlegcomité stelt vast dat sinds 12 maart het aantal nieuwe besmettingen opnieuw stijgt, met een toenemende snelheid.

Ook de positiviteitsratio is licht gestegen. De stijging betreft alle leeftijdsgroepen, behalve de 65-plussers. De stijging van de positiviteitsratio is het hoogst in de groep van 10-19 jarigen.

Het totaal aandeel van de nieuwe virusvarianten neemt verder toe; de varianten vertegenwoordigen nu ongeveer 65 procent van de besmettingen.

Er wordt ook een toename van het aantal besmettingen en clusters vastgesteld in het onderwijs.

Het aantal ziekenhuisopnames vertoont opnieuw een sterk stijgende trend, alsook een sterke stijging van de bezetting op intensieve zorgen. De ziekenhuizen zijn intussen naar 1B van het ziekenhuisnoodplan overgeschakeld.

Op basis van deze vaststellingen heeft het Overlegcomité een reeks beslissingen genomen.

1. Buitenplan uitgesteld

Het buitenplan wordt voorlopig uitgesteld, met uitzondering van jeugdactiviteiten (jongeren tot en met 18 jaar) voor maximum 10 personen, buitenactiviteiten zonder overnachting. Voor kinderen onder de 12 jaar vinden de activiteiten bij voorkeur buiten.

2. Maatregelen in het onderwijs

Het Overlegcomité vraagt aan de ministers van Onderwijs om tegen maandag 22 maart een gedetailleerd en doortastend plan voor te leggen om het aantal besmettingen en clusters in de scholen zo snel mogelijk te beperken.

Het Overlegcomité heeft ook beslist:

 •  de mogelijkheid voor de tweede graad van het secundair onderwijs om vanaf 29 maart voltijds contactonderwijs te hebben, uit te stellen tot na de Paasvakantie.
 • het dragen van een mondmasker op school te verplichten voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs vanaf uiterlijk woensdag 24 maart.
 • voltijds contactonderwijs in het middelbaar onderwijs pas mogelijk te maken na de Paasvakantie, vanaf 19 april.
 • voltijds contactonderwijs moet gepaard gaan met de uitrol van het repititief screenen van leerkrachten en, in een tweede fase, van leerlingen.

3. Antigeentesten voor niet-telewerkers in risicogevoelige sectoren

Vanaf maandag 22 maart zullen antigeentesten worden ingezet in risicogevoelige sectoren waar geen telewerk mogelijk is.

4. Beperkingen in treinen

Het aantal zitplaatsen op treinen naar toeristische bestemmingen wordt beperkt. Behalve op schooldagen geldt in treinen dat alleen zitplaatsen aan het venster gebruikt mogen worden, met uitzondering van kinderen beneden de 12 jaar.

Belang van de basisregels

Het Overlegcomité herhaalt het belang van:

 • het naleven van de geldende sanitaire maatregelen door de bevolking,
 • de strikte handhaving door de politie- en inspectiediensten van deze maatregelen,
 • het verplicht telewerk alsook de strikte handhaving ervan door de inspectiediensten,
 • de door de lokale besturen genomen maatregelen om crowding op drukke plaatsen te vermijden.

Het Overlegcomité, het coronacommissariaat en de Risk Assessment Group blijven de situatie dag na dag nauwgezet opvolgen en zullen onmiddellijk samenkomen wanneer de situatie dit vereist.

Het Ministerieel Besluit wordt verlengd tot en met 30 april, met uitzondering van het verbod op niet-essentiële reizen dat wordt verlengd tot 18 april onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot handhaving van verplichte testing en quarantaine van reizigers.


15/03/2021 - POLITIEBESLUIT BURGEMEESTER

Met het nieuwe politiebesluit van de burgemeester dd. 15/03/2021 wordt het vorige burgemeestersbesluit (dd. 05/02/2021) opgeheven. Dat wil zeggen dat vanaf nu gewoon de regels van het Ministerieel Besluit en de geldende sectorprotocollen dienen gevolgd te worden. Deze vind je steeds terug op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ en https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/.

Georganiseerde evenementen kunnen nog steeds niet plaatsvinden. Dit geldt zowel voor activiteiten van de gemeente als van verenigingen. Indien je toch ideeën hebt voor een coronaproof georganiseerde actie of activiteit, dan moet je die steeds ter advies voorleggen aan de gemeentelijke veiligheidscel via noodplanning@waasmunster.be.

Volgens de huidige maatregelen kan een afhaal- of leverservice georganiseerd worden, maar men moet dan wel rekening houden met een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden vind je hier terug.


05/03/2021 - Overlegcomité beslist buitenplan: vanaf 8 maart met meer mensen buiten

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Het Overlegcomité oordeelt dat voorzichtigheid geboden blijft en wil in een eerste stap vooral voorrang geven aan onderwijs, jongeren en buitenactiviteiten.
Activiteiten in openlucht hebben een beduidend lager virologisch risico. Mensen in iets grotere groep buiten laten bewegen stimuleert ook de verbondenheid tussen mensen – een basisbehoefte die door de pandemie sterk onder druk staat. In het bijzonder voor de jongeren is dit belangrijk.
 
Meer mensen buiten
 
Vanaf 8 maart kan men elkaar met 10 personen buiten ontmoeten. Het blijft daarbij belangrijk om 1,5 meter afstand te houden.

Begrafenissen
 • Vanaf 8 maart kan men op een begrafenis of uitvaart binnen afscheid nemen met maximaal 50 personen en maximum 1 persoon per 10 vierkante meter.
Prioriteit voor jongeren en het onderwijs
 • Vanaf 8 maart zijn georganiseerde buitenactiviteiten (sport en andere) toegelaten: voor kinderen (-13 jaar) met max. 10 binnen of 25 buiten; voor jongeren (-19 jaar) met max. 10 buiten
  Het publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot één persoon per kind.
 • Vanaf 15 maart zijn in het lager en middelbaar onderwijs extra muros schoolactiviteiten van maximaal 1 dag opnieuw toegelaten.
 • Vanaf 15 maart is voor kwetsbare groepen in het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs voltijds contactonderwijs toegelaten.
 • Vanaf 15 maart is in het hoger onderwijs maximaal 20% contactonderwijs toegelaten.
Daarnaast zal het MB ook toelaten dat vanaf 8 maart fotografen mensen mogen ontvangen (maximaal 1 consument per 10 vierkante meter, wonend onder hetzelfde dak. Ook de opening van privé-sauna’s wordt voorzien, voor gebruik door personen die onder hezelfde dak wonen. Jacuzzi's, stoomcabines en hammams zijn daarbij niet toegankelijk.Buitenplan

Voor zover de epidemiologische toestand het toelaat en afhankelijk van de druk op de ziekenhuizen en de voortgang van de vaccinatiecampagne, komt er vanaf april een buitenplan waarbij volgende activiteiten zouden toegelaten worden:

 • Georganiseerde buitenactiviteiten voor iedereen (van sport- en andere verenigingen, inclusief sporttrainingen): max. 10 personen. Het publiek bij sporttrainingen wordt beperkt tot één persoon per -19 jarige.
 • Cultuur, evenementen en erediensten: max. 50 personen, mits respect van de afstandsregels en mondmaskerplicht
 • Pretparken
 • Lager en middelbaar onderwijs: na de Paasvakantie, alle dagen in de klas

Het Overlegcomité beslist ook dat tijdens de Paasvakantie georganiseerde activiteiten met overnachting voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar worden toegelaten op voorwaarde dat de groep maximaal 25 personen telt, begeleiders niet meegerekend. Het kamp kan enkel plaatsvinden indien alle deelnemers getest worden voor het begin en aan het einde van het kamp.

Breder inzetten op sneltesten

Voor zover de epidemiologische toestand het toelaat en afhankelijk van de druk op de ziekenhuizen en de voortgang van de vaccinatiecampagne, en mits het gebruik van sneltesten, kunnen vanaf 1 mei nog meer activiteiten buiten én binnen worden voorzien. Het gaat onder meer over sociale contacten, horeca binnen en buiten, winkelen en ambulante handel, cultuur en events, jeugdwerk, verenigingsleven en sport, erediensten, thuisverzorging en kermis.

Sneltesten kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Hiertoe dient een soepel wettelijk kader te worden uitgewerkt zodat op korte termijn antigeentesten op veralgemeende manier ter beschikking zijn.

Aan de Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID-19 (GEMS) wordt gevraagd om een meer gedetailleerd plan van aanpak uit te tekenen om toekomstige stappen veilig te laten verlopen. Hierbij moet ook aandacht gaan naar ventilatie en de rol die CO2-meters kunnen spelen bij het heropstarten van binnenactiviteiten.

Regels niet-essentiële reizen

Het Overlegcomité beslist het verbod op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden vanuit en naar België, voorlopig aan te houden tot 18 april 2021, maar deze maatregel wordt op het eerstvolgende overlegcomité opnieuw geëvalueerd. Dit reisverbod is een verantwoorde en noodzakelijke maatregel om de circulatie van het virus tegen te houden.

Het Overlegcomité zal op 26 maart opnieuw een stand van zaken opmaken van de coronasituatie in ons land.


04/02/2021 - POLITIEBESLUIT BURGEMEESTER

Nieuw politiebesluit met aanpassing van de werkingsuren voor jeugdactiviteiten.

Het besluit kan je hier downloaden.


02/02/2021 - POLITIEBESLUIT BURGEMEESTER

Er is een nieuw politiebesluit van de burgemeester (dd. 01/02/2021), met daarin opgenomen de wijzigingen m.b.t. activiteiten voor -12-jarigen en +12-jarigen.

Het besluit kan je hier downloaden.


27/01/2021 - VERKLARING OP EER

Als je naar het buitenland wil reizen, dien je aan te tonen dat het om een essentiële reis gaat en dit moet je doen met een verklaring op eer. Het formulier hiervoor kan je hier downloaden.

Alle info over de regels m.b.t. reizen naar het buitenland vind je hier terug.


22/01/2021 – BERICHT VAN DE BURGEMEESTER: VRIJWILLIGERS GEZOCHT – HELP DE HELPERS!

Als alles volgens planning verloopt, start midden februari het vaccinatiecentrum in Lokeren op. Inwoners uit Lokeren, Waasmunster en Moerbeke-Waas kunnen vanaf dan daar terecht voor hun coronavaccin. Over het tijdstip van de vaccinatie, en hoe je het vaccinatiecentrum kan bereiken, wordt later nog gecommuniceerd.

Om de werking van het vaccinatiecentrum optimaal te kunnen voorbereiden, zijn we nog op zoek naar helpende handen. En ook voor o.a. de bemanning van de gemeentelijke helpdesk, en voor het vervoer van minder mobiele mensen van en naar het vaccinatiecentrum, zoeken we vrijwilligers.

Concreet zijn we op zoek naar zowel mensen met een (para-)medische als niet-medische achtergrond: onderhoudspersoneel, mensen met administratieve kennis/achtergrond, stewards, parkeerwachters, chauffeurs voor het vervoer van minder mobiele mensen van en naar het centrum, apothekers, artsen, …

Wil jij de helpers helpen? Meld je dan vandaag nog aan via het formulier dat je terugvindt via www.waasmunster.be/helpdehelpers.


18/01/2021 - POLITIEBESLUIT BURGEMEESTER

Vanaf vandaag treedt een nieuw politiebesluit van de burgemeester in werking in het kader van de bestrijding tegen het coronavirus op het grondgebied van Waasmunster. Het vorige politiebesluit van 03/12/2020 wordt daarmee opgeheven.

De belangrijkste wijziging t.o.v. het vorige besluit is dat indoor sport- en cultuurwerkingen en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar, onder de voorwaarden opgenomen in het nieuwe besluit, terug toegelaten zijn.

Ook het huis aan huis leveren van producten door verenigingen is opnieuw toegelaten.

Het besluit kan u hier downloaden.


14/01/2021 - BERICHT VAN DE BURGEMEESTER I.V.M. VACCINATIEVRAGEN

Nu de vaccinatiemolen op volle toeren begint te draaien, en er in de media veel aandacht aan wordt besteed, komen er hierover logischerwijs vele vragen binnen bij het gemeentebestuur. Op dit moment kunnen we nog niet heel veel concrete informatie geven, maar van zodra alles definitief vast ligt, zal er hierover via de verschillende gemeentelijke kanalen duidelijk gecommuniceerd worden. Zo kan u in de loop van februari een vaccinatie-editie van De Vierschaar in de bus verwachten.

WE GAAN ER ALS LOKAAL BESTUUR ALLES AAN DOEN OM IEDEREEN LOKAAL TE ONDERSTEUNEN BIJ DE VACCINATIE EN VOORAL OM IEDEREEN DE KANS TE GEVEN OM ZICH TE LATEN VACCINEREN!

We willen toch al enkele zaken meegeven over de vaccinatiestrategie.

1. WANNEER VACCINATIE?

Op dit moment draait de vaccinatie van bewoners en personeel in woonzorgcentra op volle toeren. Eind januari komt het ziekenhuispersoneel aan bod. Huisartsen, bewoners en personeel van andere collectieve zorgvoorzieningen worden vanaf februari gevaccineerd. Vanaf maart start de vaccinatie van 65-plussers en risicopatiënten. Vanaf april komen de mensen met een essentieel beroep aan bod. De rest van de bevolking (18+) mag vanaf juni op een vaccin rekenen.

Als het zover is, krijg je een uitnodiging om je te laten vaccineren, via sms, brief en mail. Daarbij heb je de optie om te bevestigen, weigeren of de afspraak te verplaatsen. Er zal ook bijstaan waar je je kan laten vaccineren.

2. VACCINATIEPLAATS

Waar Waasmunsteraars zich zullen kunnen laten vaccineren is op dit moment nog niet zeker. Wel weten we dat het ofwel in Lokeren (cafetaria Sporting Lokeren), ofwel in Sint-Niklaas ('t Bau-huis) zal zijn. Van zodra zeker is waar de vaccinaties zullen doorgaan, zal dit gecommuniceerd worden.

3. VERVOERSPLAN

De gemeentelijke vaccinatietaskforce werkt een vervoersplan uit om mensen die omwille van verschillende redenen (medische problemen, geen openbaar vervoer, …) niet of zeer moeilijk op de vaccinatieplaats kunnen geraken, toch naar daar te kunnen vervoeren.

Indien het omwille van gegronde redenen onmogelijk blijkt om op de vaccinatielocatie te geraken, dan zal thuisvaccinatie een mogelijkheid zijn.

Van zodra dit vervoersplan op punt staat, zal hierover concreet gecommuniceerd worden.

4. HELPDESK

Er zal een gemeentelijke helpdesk worden ingericht waar mensen met vragen over de vaccinaties telefonisch bij terecht kunnen. Dit centrale telefoonnummer zal later gecommuniceerd worden.


21/12/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

Nu het vaccin tegen corona binnenkort beschikbaar zal zijn, wil ik een warme oproep doen aan iedereen om zich te laten vaccineren. Ik doe het in ieder geval ook!

Over de precieze planning en organisatie van de vaccinatiestrategie zal later nog gecommuniceerd worden. Sowieso zullen eerst personeel en bewoners/patiënten van ziekenhuizen en woonzorgcentra aan bod komen.

Die corona-vaccins, zijn die wel veilig? Waarom zou ik mij laten vaccineren? Hoeveel kost dat? Prof. Isabel Leroux-Roels, vaccinatiespecialist van het UZ Gent, geeft in het filmpje hieronder een helder antwoord op jouw vragen.
#SamenTegenCorona #voorelkaar
 

01/12/2020 - BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

Vanaf maandag 7 december zal een nieuw burgemeestersbesluit in werking treden, waarin voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen de mogelijkheid wordt opgenomen om hun OUTDOORwerking voor kinderen tot en met 12 jaar terug op te starten, onder bepaalde voorwaarden. Alle verenigingen werden hier reeds van op de hoogte gebracht.

👉 We versoepelen voorzichtig omdat de cijfers in sterk dalende lijn zijn. De versoepelingen zijn wel onder voorbehoud. Wekelijks wordt dan ook geëvalueerd. Indien nodig kunnen de versoepelingen aangepast worden.
👉 We gaan stapsgewijs te werk om de besmettingen onder controle te houden.
👉 Bij een verdere daling van de cijfers zal er ook een besluit komen voor de binnensporten voor kinderen tot en met 12 jaar
👉 De buitensportinfrastructuur wordt terug geopend, maar moet wel elke dag om 22.30 u. gesloten worden.
👉 Alle sportactiviteiten vanaf 13 jaar zijn verboden, met uitzondering van niet-professionele outdoor sportbeoefening, individueel of met maximaal 4 personen, volgens de regels voor samenscholingen.


30/10/2020: OVERLEGCOMITÉ GAAT OVER TOT VERSTRENGDE LOCKDOWN

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown.

De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown.

De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.

Sociaal leven

 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand.
 • Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
 • Gebedshuizen open, maar zonder eredienst. Bijeenkomsten van maximaal 4 personen, met mondmasker en op veilige afstand.
 • De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ten stelligste afgeraden.
 • Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de burgerlijke stand.

Economisch leven

 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines gaan dicht.
 • De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf dinsdagochtend 3 november. In vakantieparken worden indoor- en outdooractiviteiten gestopt tot dan. Zwembaden, restaurants en bars worden gesloten. Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin.
 • Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op kamer. Niet-essentiële winkels sluiten, maar kunnen wel afhaal en thuislevering organiseren van goederen die op voorhand werden besteld. Geen toegang tot de winkel bij afhaling.
 • Om een gelijk speelveld te bewaren, beperken supermarkten en markten (< 200 personen) hun aanbod tot wat in de essentiële winkels wordt aangeboden.
 • Garages en fietswinkels voeren enkel nog herstellingen uit.
 • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons) sluiten.
 • Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk, mondmasker en social distancing.
 • Dierenparken sluiten.

Scholen

 • Voor alle onderwijsniveaus worden de lessen opgeschort op 12 en 13 november. De lessen hervatten op maandag 16 november.
 • Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50% contactonderwijs en dit tot 1 december. Vóór 1 december evalueren we of tot 100% contactonderwijs opnieuw mogelijk is.
 • Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
  • Voor de eerstejaars: tot 1 december wanneer zij opnieuw contactonderwijs kunnen volgen.
  • Voor de ouderejaars minstens tot het einde van het kalenderjaar.
 • Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.
 • Geen fysieke teambuildings

Begin- en einddatum

 • De maatregelen gaan van kracht over het hele grondgebied vanaf maandag 2 november 2020.
 • De maatregelen gelden voor anderhalve maand, tot en met zondag 13 december 2020. Voor de niet-essentiële winkels gebeurt er op 1 december een evaluatie door het Overlegcomité.

29/10/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

De gemeentelijke veiligheidscel heeft gisteren de situatie in Waasmunster geëvalueerd, en de verstrenging van de maatregelen op Vlaams en federaal niveau besproken. De veiligheidscel is tot de conclusie gekomen dat er in Waasmunster verdere ingrijpende maatregelen nodig zijn. De situatie is immers (in heel België) uiterst kritiek, en we moeten nu alles op alles zetten om de gezondheid van de inwoners te vrijwaren, en de druk op de gezondheidszorg te verlichten.

We begrijpen dat dit geen populaire maatregelen zijn, maar ze zijn echt nodig om deze extreme situatie om te buigen. De nieuwe maatregelen die vanaf vandaag 29/10/2020 om 12 uur van kracht gaan, zijn opgenomen in een nieuw politiebesluit van de burgemeester, dat u hier terugvindt.

Volgende maatregelen gaan op het grondgebied van Waasmunster van kracht vanaf vandaag 29/10/2020 om 12 uur, en blijven gelden tot nader order:

👉 alle activiteiten (evenementen, reguliere werking, trainingen, wedstrijden, … ) van alle verenigingen worden verboden voor alle leeftijden. Dit geldt voor alle sectoren: sport, cultuur, jeugd, …

Afhaaleetfestijnen of het aan huis leveren van maaltijden door verenigingen worden beschouwd als een evenement en zijn bijgevolg verboden in overeenstemming met het ministerieel besluit.

👉 alle sport-, jeugd- en cultuurinfrastructuren (indoor én outdoor) worden gesloten. Het gaat hierbij o.a. om voetbalvelden, tennisterreinen, padelterreinen, hondenschool, jeugdlokalen … Voor het onderwijs wordt hier een uitzondering toegestaan. Ook de bibliotheek blijft tot nader order open. De wijkspeelpleintjes blijven toegankelijk.

👉 Alle maatregelen die in het vorige politiebesluit van 09/10/2020 werden bepaald, worden tot nader order verlengd:

 • het dragen van een mondmasker is verplicht op volgende plaatsen:
  - publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen tijdens de gebruikelijke openingsuren;
  - de wekelijkse markt op parking Gentstraat
  - in een straal van 50m rond de schoolingangen en -uitgangen, uitgezonderd tijdens schoolvakanties

De vakantiekinderopvang ’t Speelnest blijft behouden. Maar, we vragen aan mensen uit niet-essentiële beroepen om, indien ze opvang van hun kinderen zelf kunnen organiseren, kosteloos de opvang in ’t Speelnest te annuleren. Op 9 & 10 november wordt opvang voorzien voor kinderen van mensen met een essentieel beroep. Behoort u tot deze groep en heeft u opvang nodig voor uw kind(eren)? Neem dan contact op via speelnest@waasmunster.be of 052 25 13 98.

Indien u vragen heeft over deze maatregelen, dan kan u deze stellen via noodplanning@waasmunster.be.


27/10/2020: De Vlaamse Regering heeft nieuwe maatregelen genomen om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De maatregelen gaan in vanaf vrijdag 30 oktober om 18 uur.

Economie:

 • Telewerken moet beter dan vandaag. Mensen moeten maximaal van thuis uit werken.
 • Winkelen mag nog maximaal met 2 volwassenen of 1 volwassene met minderjarige kinderen.
 • Wekelijkse markten kunnen plaatsvinden, rommel-, kerst- en andere markten niet.
 • Bedrijven die dicht moeten, kunnen net zoals de horeca op steun rekenen van de Vlaamse overheid.

Handhaving:

 • Algemeen verbod op samenscholingen: het samenscholingsverbod bij meer dan 4 personen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend, blijft gehandhaafd.
 • De controleurs van De Lijn zullen GAS-boetes kunnen uitschrijven aan reizigers die de mondmaskerplicht niet naleven.
 • De bestaande regels rond mondmaskers en de avondklok van middernacht tot 5 uur blijven behouden.

Sport:

 • Er zijn geen beperkingen voor –12-jarigen op het vlak van sport. Zij kunnen zowel binnen als buiten sporten. Kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Outdoor mag u individueel of binnen de richtlijnen voor samenscholingen met maximaal 4 personen sporten.
 • Professionele sporten kunnen nog wel, maar er mag geen publiek meer komen kijken.
 • Zwembaden en fitnesscentra moeten dicht.

Jeugd:

 • Jeugdactiviteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar kunnen niet meer plaatsvinden, onder 12 jaar kan dat wel.
 • Overnachtingen kunnen niet meer.
 • Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.

Cultuur en vrije tijd:

 • Alle cultuurhuizen moeten weer dicht, behalve de bibliotheken.
 • Er mogen geen evenementen meer doorgaan.
 • Indooractiviteiten zoals binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, wellness en sauna’s, casino’s, gokkantoren… kunnen niet meer plaatsvinden.

Onderwijs:

 • Ook het hoger onderwijs schakelt naar code rood en maximaal online onderwijs.
 • Fysieke lessen zijn wel mogelijk voor eerstejaars en practica.
 • De herfstvakantie wordt verlengd tot 11 november 2020 voor leerplicht- en volwassenenonderwijs.

Zorg: 

 • Bezoek woonzorgcentrum kan nog, maar wordt beperkt tot 1 vast knuffelcontact en 1 extra contact dat elke 2 weken kan veranderen.

Begrafenissen, huwelijken en erediensten:

 • Er mogen maximaal 40 mensen aanwezig zijn.

De Vlaamse Regering roept nog eens extra op om de basisregels te volgen en het aantal nauwe contacten tot een absoluut minimum te beperken.

Gedetailleerde informatie over de aangepaste maatregelen volgt zo snel mogelijk op vlaanderen.be/corona.


23/10/2020: COVID-19 alarmniveau 4: Overlegcomité verstrengt coronaregels voor sport, cultuur en hoger onderwijs

Het Overlegcomité heeft een reeks coronaregels op het vlak van sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs in lijn gebracht met alarmniveau 4.

De strengere regels zijn nodig om ziekenhuizen te ontlasten, te voorkomen dat alle scholen moeten sluiten, de gehele economie stilvalt en al te veel mensen zouden vereenzamen door een algemene lockdown.

Het gaat om de volgende strengere coronaregels:

 1. Sportevenementen: alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. Alle amateurwedstrijden worden opgeschort. Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven toegelaten, maar zijn enkel toegankelijk voor één enkel lid van het gezin. Het aanbieden en nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.

 2. Hoger onderwijs: de bezettingsgraad wordt herleid tot maximaal 20% mét mondmaskerplicht, behalve voor practica waarvoor dat niet mogelijk is. De regel geldt niet voor eerstejaars. 

 3. Indoor evenementen en activiteiten (op cultureel, religieus, onderwijs en verenigingsvlak): maximum 40 personen, indien voldoende garanties voor coronaproof organisatie, en mits 1,5 meter-regel en mondmasker, maximum 200 personen. Het aanbieden van drank en voedsel is verboden. 

 4. Openbaar vervoer: elke overheid waakt er binnen zijn bevoegdheid over dat de capaciteit van het openbaar vervoer tijdens de spitsuren optimaal is om crowding te vermijden.

 5. Pretparken worden tijdelijk gesloten.

 6. Dierentuinen: indoor ruimtes worden gesloten; het aanbieden en nuttigen van drank en voeding is verboden.

 7. Telewerk blijft de regel. Er wordt met de werkgeversfederaties overlegd om een responsabiliserende monitoring op te zetten zodat men de regel van telewerk overal toepast waar het moet.

Gezien de bijzondere urgentie van de situatie, gaan de regels onmiddellijk van kracht vanaf het moment van publicatie op vrijdag 23 oktober 2020. De regels lopen tot en met 19 november 2020, met een tussentijdse evaluatie na twee weken.

Het Overlegcomité herinnert daarnaast aan de algemene regels voor alarmniveau 4 die reeds op maandag 19 oktober van kracht gingen:

 1. Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 2. Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 3. Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 4. Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 5. Cafés en restaurants zijn gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 6. Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00u.
 7. Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00u en 5.00u, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.

21/10/2020: Mondmasker verplicht op begraafplaatsen, in openbare gebouwen en op recyclageparken

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, heeft beslist om in alle gemeenten en steden van Oost-Vlaanderen een mondmasker te verplichten:

 • in alle publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen;
 • op alle recyclageparken.

Van maandag 26 oktober tot en met zondag 8 november 2020, de periode rond Allerheiligen, geldt deze mondmaskerplicht ook op openbare begraafplaatsen en de parkings ervan.

Bovendien verplicht de gouverneur alle Oost-Vlamingen vanaf de leeftijd van 12 jaar om op het volledige grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen altijd een mondmasker bij zich te hebben en dat te tonen op vraag van de politie.

Met deze maatregelen streeft de gouverneur naar uniformiteit en duidelijkheid voor de burgers.

Hier kan je het politiebesluit nalezen.


19/10/2020: COVID-19 ALARMNIVEAU 4 GAAT IN: STRENGERE NIEUWE REGELS VANAF 19/10/2020

Om te vermijden dat ziekenhuizen in de problemen komen, scholen moeten sluiten, de economie stilvalt en al teveel mensen zouden vereenzamen door een algehele lockdown heeft het Overlegcomité een reeks maatregelen beslist:

 1. Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
 2. Privésamenkomsten worden beperkt tot 4 dezelfde personen per twee weken.
 3. Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
 4. Telewerk wordt de regel, voor functies die zich ertoe lenen met respect voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten en dienstverlening.
 5. Markten en kleine kermissen blijven open, maar het nuttigen van drank en voeding wordt verboden. Rommelmarkten, brocantes en kleine kerstmarkten zijn verboden.
 6. Cafés en restaurants worden gesloten. Dit geldt voor een periode van vier weken, en wordt geëvalueerd na twee weken. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22.00 uur. Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40 personen).
 7. Nachtwinkels moeten sluiten om 22.00 u. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20.00 u.
 8. Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24.00 u. en 5.00 u., behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele verplaatsingen en woon-werk verkeer.
 9. Voor indoor activiteiten blijven de bestaande protocollen gelden tot aan evaluatie op 23/10. Er komt een verbod op de verkoop van drank en voeding.
 10. Sportwedstrijden: compartimenten worden gehalveerd van 400 naar 200 toeschouwers (professioneel) of enkel met leden van hetzelfde huishouden (amateurs). Kantines en drankgelegenheden worden gesloten.

De maatregelen gaan in op 19 oktober en gelden voor één maand, waarna een evaluatie volgt.

Meer info over de aangepaste maatregelen: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/covid-19-alarmniveau-4-gaat-strengere-regels-vanaf-maandag-19-oktober

Download Coronalert in de app store

Coronalert is een gratis en eenvoudig te gebruiken mobiele app om samen corona te verslaan. De app waarschuwt je als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief heeft getest op het coronavirus.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de app downloaden en gebruiken. Nodig daarom vrienden en familie uit om de app te installeren. De app respecteert je privacy en weet niet wie je bent. 

Laat je een coronatest afnemen? Dan kan je het resultaat direct op je smartphone ontvangen.
 
Alle informatie, vragen en antwoorden kan je vinden op www.coronalert.be


14/10/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

Beste Waasmunsteraar,

De laatste weken stegen in België de cijfers m.b.t. de coronabesmettingen zienderogend. Waasmunster bleef lange tijd gespaard van deze verhoging, maar nu stijgt ook in onze gemeente het aantal corona / COVID-19-besmettingen gevaarlijk snel, wat ons echt zorgen baart.

Het is echt 5 voor 12 nu! We moeten nu echt alert worden!

Ik wil een warme, maar dringende oproep doen opdat iedereen zich aan de 6 gouden regels zou houden, zodanig dat we de besmettingscurve samen weer kunnen doen dalen.

Als je geen afstand van 1,5 m kan houden, draag dan zeker een mondmasker! In winkels, openbare gebouwen, druk bezochte plaatsen, ... geldt de mondmaskerplicht nog steeds! Je vindt de door de federale overheid opgelegde maatregelen steeds terug op www.info-coronavirus.be.

Ik roep iedereen ook op om de Coronalert-app te installeren op de smartphone. Coronalert is een gratis app die helpt om de verspreiding van corona te vertragen. Je vindt alle info over de app op https://coronalert.be/nl. Hoe je de app installeert zie je in het filmpje hieronder:

Het is ook van cruciaal belang dat iedereen de regels van quarantaine en thuisisolatie tot de letter opvolgt. Dit is een fundamenteel wapen in de strijd tegen de verspreiding van het virus. Alle info over quarantaine en thuisisolatie: wat het is, wanneer het moet, wat je nog mag doen, ... vind je hieronder terug (klik op de afbeelding). Volg sowieso de maatregelen die je huisarts je oplegt!

Het gemeentebestuur blijft zich inspannen om de besmettingscurve in Waasmunster naar beneden te krijgen, en heeft gedurende deze hele periode al heel wat maatregelen genomen. Hierbij een kort overzicht.

Communicatie
De gemeente zet zich zoveel mogelijk in op communicatie via diverse kanalen: Facebook, Youtube, ledborden, De Vierschaar, bewonersbrieven, website, ... Zo hopen we elke inwoner te bereiken en zo goed als mogelijk te informeren.

Infomoment jeugdvereniging
Het gemeentebestuur nodigde de jeugdverenigingen uit om hen te sensibiliseren over hoe ze hun werking coronaproof moeten organiseren.

Inzet van vertaler
Voor de gemeenschappen die het Nederlands niet ten volle machtig zijn, wordt een vertaler ingezet. Zo worden deze in hun eigen taal geïnformeerd over de maatregelen.

Overleg met de onderwijsnetten
Met de verschillende onderwijsnetten werd een actieplan opgesteld dat de stappen vastlegt wat er moet gebeuren in het geval van besmettingen.

Inzet van ELZ-medewerkers
Er worden ELZ (eerstelijnszone)-medewerkers ingezet om bij besmette inwoners informatie te brengen.

Contacttracing
Om te vermijden dat COVID-19 zich verder verspreidt onder de bevolking, voeren we contactopvolging uit.

Burgemeestersbesluit
Als de situatie er om vraagt, wordt een burgemeestersbesluit uitgevaardigd met specifieke maatregelen voor Waasmunster. Wanneer er een nieuw besluit is, dan wordt dit zo veel en zo snel als mogelijk via diverse kanalen gecommuniceerd. Je kan de geldende specifieke maatregelen voor Waasmunster steeds terugvinden op www.waasmunster.be/corona.

Veiligheidscel
De gemeentelijke veiligheidscel komt wekelijks (of meermaals per week) samen. De cijfers worden dagelijks gemonitord door de cel in nauw overleg met de diensten van de gouverneur en de begeleidende arts van Zorg en Gezondheid.

Indien de negatieve trend blijft aanhouden, zullen strengere maatregelen zich spijtig genoeg opdringen. Het is immers de enige manier om de druk op onze gezondheidszorg te verlichten. Laten we dus de aandacht niet verslappen en blijven doorzetten. Enkel als we SAMEN ons verantwoordelijkheid blijven nemen kunnen we dit overwinnen en komen we hier samen STERKER uit!


07/10/2020: VIDEOBOODSCHAP VAN DE BURGEMEESTER

De burgemeester wil hierbij elke Waasmunsteraar direct aanspreken m.b.t. de huidige coronasituatie en de nieuwe regels. Zet dus je geluid aan om de boodschap te horen. Je kan de boodschap ook altijd nalezen via www.waasmunster.be/videoboodschapburgemeester.21/08/2020 : BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

Gisteren werden door de nationale veiligheidsraad opnieuw enkele beslissingen genomen m.b.t. corona. Het politiebesluit van de burgemeester dd. 27/07/2020 zal worden aangepast aan de nieuwe maatregelen. Hieronder vind je terug wat er beslist is.

👉 Iedereen vanaf twaalf jaar moet altijd een mondmasker bij zich hebben en moet dat masker opzetten wanneer de veiligheidsafstand niet kan worden gerespecteerd of wanneer het druk is. Dit was al verplicht in Waasmunster.

👉 De tijdslimiet op winkelen vervalt vanaf 24 augustus (je mag dus langer dan 30 minuten winkelen). Je mag ook 1 persoon uit je bubbel meenemen om te winkelen (maximaal 2 personen). Winkels kunnen zelf beslissen om toch slechts 1 persoon binnen te laten.

👉 Het aantal aanwezige personen op evenementen wordt terug uitgebreid: max. 200 mensen binnen, max. 400 mensen buiten. Op deze evenementen blijven mondmaskers verplicht. De geldende protocollen bij evenementen blijven van kracht. Opgelet: in Waasmunster blijven evenementen geschrapt t.e.m. 30/09/2020.

👉 Vanaf 1 september kunnen sportwedstrijden, voor zowel jong als oud, indoor of outdoor, terug plaatsvinden met publiek. Hierbij dienen de protocollen van de sportfederaties gevolgd te worden.

👉 Alle leerlingen kunnen op 1 september naar school in code geel (de situatie waar het virus nog steeds actief is, maar onder controle is). Leerlingen boven 12 jaar en leerkrachten moeten een mondmasker dragen.

👉 Rouwmaaltijden na begrafenissen mogen tot 50 personen, met naleving van de regels die in de horeca gelden.

👉 Mensen die een duurzame en liefdevolle relatie hebben maar niet getrouwd zijn, mogen de Europese grenzen oversteken. Zij moeten deze relatie steeds kunnen bewijzen. Deze mensen volgen uiteraard de regels die gelden rond reizen.

Volgende maatregel blijft behouden:

👉 De sociale bubbel blijft behouden: 1 gezinsbubbel mag nauwer contact hebben met 5 andere volwassenen (kinderen tot 12 jaar niet meegerekend). Deze 5 contacten mogen gedurende 1 maand niet gewijzigd worden. Voorzie de nodige veiligheidsafstand bij mensen die niet in jouw bubbel zitten (maximum 10 personen).

Voor de precieze details m.b.t. al deze beslissingen is het nog even wachten tot de publicatie van het Ministrieel Besluit.

De situatie wordt eind september opnieuw geëvalueerd. Indien de besmettingscijfers de hoogte in zouden gaan, kunnen de maatregelen aangepast worden. Voor specifieke vragen kan je terecht bij de gemeentelijke veiligheidscel: noodplanning@waasmunster.be.


27/07/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER EN POLITIEBESLUIT HOUDENDE MONDMASKERPLICHT EN AFGELASTEN EVENEMENTEN

Beste Waasmunsteraars

We hadden allemaal stilletjes de hoop gekoesterd op een zorgeloze zomer, maar het coronavirus wint razendsnel aan kracht en het aantal besmettingen neemt opnieuw toe. De Nationale Veiligheidsraad heeft daarom de versoepelingen voor de maand augustus teruggedraaid en zelfs terecht een aantal maatregelen verstrengd. Dit is echt nodig om verdere verspreiding tegen te gaan!

Ik zou dan ook met aandrang willen vragen om ook deze bijkomende regels ter harte te nemen en ze zo goed mogelijk op te volgen. Het is de enige manier om de stijgende curve opnieuw af te vlakken, een nieuwe lockdown te voorkomen en vooral levens te redden!!

Alles start met de gouden regels van regelmatig handen wassen, een veilige afstand houden en mondmaskers dragen waar het hoort. Het maakt echt niet uit waar je bent: op vakantie, thuis, op het werk, op de markt, in een horecazaak….

We hebben echt niet veel tijd om de huidige opstoot in te dijken. Virologen zijn het er over eens dat we het tij kunnen keren, maar dat zal enkel kunnen dankzij wat wij met zijn allen doen en door ons gedrag.

Momenteel hebben we het coronavirus in Waasmunster nog steeds onder controle, laten we dit samen zo houden door samen de maatregelen te blijven volgen en onze verantwoordelijkheid te nemen. Daarom heeft de lokale veiligheidscel in overleg met de gouverneur wnd en de Vlaamse gezondheidsinspecteur beslist om alle evenementen te annuleren en sportactiviteiten te laten doorgaan zonder publiek en dit tot 30 september 2020. Bij twijfel kan de vraag of iets onder dit besluit valt, gesteld worden via het emailadres noodplanning@waasmunster.be , en dit tot 10 kalenderdagen voor datum van de activiteit.

“ENKEL SAMEN KUNNEN WE DIT VIRUS VERSLAAN!!!

Uw burgemeester,

Jurgen Bauwens

Corona-update na Nationale veiligheidsraad

Mondmaskers zijn verplicht op markten, overheidsgebouwen (dus ook bij bezoek aan gemeentehuis, Hoogendonck of OCMW-gebouwen), overal waar veel volk samen is - winkelstraten , drukke wandelgebieden... Ook in private sfeer waar veel mensen aanwezig zijn en de afstand niet kan bewaard worden !

In horecazaken mondmasker dragen bij aankomst, toiletbezoek en vertrek. Enkel aan tafel moet men geen mondmasker dragen. Dansen en tafels tegen elkaar schuiven om groepen samen te zetten is verboden!

Horeca: klanten moeten zich voortaan registreren. Tot 14 dagen erna blijven de gegevens behouden daarna worden ze vernietigd. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Sluitingsuur horeca blijft 1 uur

Nachtwinkels moeten om 22 uur sluiten ! Alleen winkelen wordt opnieuw de norm.

Tracing wordt snel opgevolgd. Kan enkel als je ook zelf bijhoudt wie jouw contacten zijn.

Bubbels worden verkleind tot 5 vaste personen (voor de komende 4 weken) ! Vermijd dus groepsbijeenkomsten in je vrije tijd !

De burgemeester is bevoegd om extra preventieve lokale maatregelen te nemen bij lokale opflakkeringen. Dit gaat van sluiten van zaken , verbieden van evenementen, ... tot een lokale lockdown. Dit gebeurt altijd in overleg met de gouverneur. Leger en civiele kan waar nodig , mee handhaven bij lockdown. In Waasmunster is, net als in een aantal buurgemeenten, beslist alle evenementen te verbieden tot 30/9/2020 en sportactiviteiten toe te staan zonder publiek

Strengere handhaving voor de opvolging van regels.

De regels voor feesten , beurzen, dansgelegenheden en evenementen worden bijgesteld. Voor privéfeesten wordt het maximaal aantal aanwezigen van 50 naar 10 gebracht .

Wanneer je in het buitenland verblijft dien je je aan de regels te houden. De meest up-to-date informatie vind je op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl Je kan er eveneens nalezen welke verplichtingen je moet nakomen bij je terugkeer naar België (quarantaine en/of test volgens kleurcode land, verplicht invullen registratieformulier

De gouden regels zijn belangrijker dan ooit voor iedereen!!!

? handen wassen

? afstand houden

? Mondmaskers bijna overal

? bijhouden contacten

?ziek zijn, thuis blijven

? Bubbel van 5 per week !!!!!

? Vermijd contact risicogroepen

Politiebesluit burgemeester m.b.t. mondmaskerplicht op plaatsen waar de social distancing niet kan nageleefd worden en het afgelasten van evenementen: https://www.waasmunster.be/bekendmakingen


10/06/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

Vanaf vandaag zal opnieuw een brief van de burgemeester bedeeld worden in alle Waasmunsterse bussen. Daarin komt o.a. aan bod:

👉 de versoepelingen i.v.m. de coronamaatregelen
👉 oplossing eventueel fout geleverde mondmaskers
👉 het zomeraanbod voor de jeugd ('t Speelnest, Speelplein, Grabbelpas, Sportkampen.) Alle info i.v.m. dit zomeraanbod kan je trouwens hier terugvinden: www.waasmunster.be/zomeraanbod2020

Klik op de afbeelding hieronder om het volledige schrijven te lezen.
 


28/05/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER EN SCHEPEN VAN ONDERWIJS

Beste ouders

We zijn enorm blij dat we u dit heuglijk nieuws mogen brengen, want de laatste maanden waren voor onze leerlingen, leerkrachten, directies en ouders een ware beproeving. De overheid heeft eindelijk groen licht gegeven om de schoolpoorten voor iedereen weer open te stellen. Dat betekent dat onze leerlingen opnieuw samen klassikaal mogen leren en spelen. Er dienen wel nog een aantal coronamaatregelen gevolgd te worden.

Wij verwelkomen graag al onze kleuters vanaf 2 juni en daarna al onze lagere schoolkinderen vanaf 5 juni.

We doen een warme oproep om uw kind(eren) naar school te sturen. Hierbij denken we niet alleen aan de cognitieve ontwikkeling, maar ook aan het emotionele welbevinden van al onze kinderen. De experten zijn ervan overtuigd dat we, met de nodige maatregelen, onze scholen weer veilig kunnen openen.

We willen alle leerkrachten en directeurs oprecht bedanken voor de vele extra inspanningen die zij in deze moeilijke coronatijden geleverd hebben. We waarderen, als gemeentebestuur, ten zeerste hoezeer we telkens weer op een heel constructieve manier overleg hebben kunnen plegen over de drie onderwijsnetten in onze gemeente heen.

We bedanken ook het poetspersoneel dat druk in de weer is om de schoolomgeving proper en veilig te houden.

Ook u, als ouders, willen we oprecht bedanken dat u uw kind naar beste vermogen begeleid hebt en dat u de taak van leerkracht gedeeltelijk overgenomen hebt tijdens de pre-teaching. Dit was geen eenvoudige opdracht.

Samen met u kijken we uit naar die nieuwe 'eerste' schooldag!


26/05/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

🙌 Onze kinderen zullen blij zijn, want de speelpleintjes mogen volgens het Ministerieel Besluit vanaf 27 mei terug open!

Vandaag doet onze technische dienst zijn uiterste best om alle buurtspeelpleintjes netjes te maken zodanig dat onze kinderen morgen naar hartenlust en in de lentezon opnieuw kunnen genieten van de speeltuigen. Een overzicht van alle pleintjes vind je hier terug: www.waasmunster.be/wijkspeelpleintjes.

Belangrijk is wel dat volgende maatregelen worden gerespecteerd:
👉 de bezoeken zijn voorbehouden voor kinderen t.e.m. 12 jaar;
👉 de volwassenen die de kinderen begeleiden respecteren de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon


13/05/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

De Nationale Veiligheidsraad heeft tijdens haar persconferentie van 13/05 de volgende nieuwe maatregelen afgekondigd die ingaan op 18 mei. Even alles op een rijtje voor de duidelijkheid!

💇💇 Kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen gaan opnieuw open vanaf maandag. Dit op voorwaarde dat zij alleen op afspraak werken. Klanten en personeel moeten mond- neusbescherming dragen.

🍅🥕🍗🍕 Markten mogen opnieuw open gaan met een maximum aantal kramen van 50 en onder strikte voorwaarden. Het gaat enkel over (kleinschalige) markten in open lucht. Dit kan enkel na toestemming van het lokaal bestuur. Er moet een circulatieplan uitgewerkt worden, mond- neusbescherming is verplicht voor marktkramers en hun personeel.
 
🎨🐘 Museumbezoek, culturele bezienswaardigheden en dierentuinen gaan open op voorwaarde dat ze werken met online of telefonische afspraken en zo vermijden dat er een toeloop is. Er moet een circulatieplan uitgewerkt worden en cafetaria, attracties en speelpleintjes blijven gesloten.

📚 Ook bibliotheken mogen opnieuw open onder bepaalde voorwaarden. De bibliotheek van Waasmunster zal terug open gaan onder bepaalde voorwaarden. Hierover wordt binnenkort in een bewonersbrief gecommuniceerd.

👰🏻🤵😢Huwelijken en begrafenissen kunnen in groter gezelschap plaatsvinden, namelijk dertig personen. Dit op voorwaarde dat ze ver genoeg van elkaar kunnen zitten. De aanwezigen mogen enkel de ceremonie bijwonen en het is niet toegestaan om achteraf een receptie te organiseren.

🥅 Trainingen van sportclubs in open lucht mogen hervat worden met maximum twintig personen, op voorwaarde dat de afstandsregels worden gerespecteerd en onder begeleiding van een trainer.

📛 Alle evenementen (sportief, cultureel, recreatief, toeristisch) blijven verboden tot en met 30 juni.

Deze maatregelen zijn onder voorbehoud van publicatie in het Staatsblad en het Ministerieel Besluit. De vorige maatregelen blijven ook nog steeds van kracht!


08/05/2020: GIDS VOOR DE OPENING VAN DE HANDEL

De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten dat kleinhandelszaken vanaf 11 mei opnieuw open mogen. Om zelfstandigen en handelaars te helpen hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten, is er een praktische gids en communicatiemateriaal.

Deze gids bevat o.a. richtlijnen voor handelaars en klanten. De gids en communicatiemateriaal vind je terug op deze pagina: https://tinyurl.com/ycy6wdfh


05/05/2020: BRIEF VAN DE BURGEMEESTER 

Klik op de afbeelding hieronder om de brief van de burgemeester te lezen.


29/04/2020: ANNULATIE EVENEMENTEN

Het zat er al even aan te komen, en jammer genoeg moeten we nu ook officieel meedelen dat, in overleg met de verschillende organisatoren, volgende evenementen zijn afgelast:

Vrijdag 26 juni: Feel The Air
Zaterdag 27 juni: 10 Miles (incl. Vierschaarloop & jogging 7km)
Zaterdag 27 juni: Vierschaarfeesten

Het zou niet verantwoord zijn om deze te laten doorgaan in de huidige gezondheidscrisis. Maar, in 2021 zullen het sowieso topedities worden!!

25/04/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER: SAMENVATTING VAN DE BESLISSINGEN VAN DE NATIONALE VEILIGHEIDSRAAD. EVEN ALLES OP EEN RIJTJE

Belangrijk: de huidige regels blijven gelden tot ze opgeheven worden!

Vanaf 4 mei werken we in verschillende fases. Er zal na elke fase een evaluatie gebeuren of de gezondheidscurve gunstig blijft evalueren. De maatregelen kunnen indien nodig opnieuw verstrengd worden.

FASE 1A - VANAF 4 MEI

👉 Telewerk blijft de norm. Textielwinkels mogen open om mondmaskers te maken.
👉 Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.
👉 Mondneusbedekking is verplicht op openbaar vervoer voor mensen ouder dan 12 jaar. Je gebruikt een mondmasker (of sjaal of bandana) als de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden. De gemeente voorziet een mondmasker voor alle inwoners. Deze mondmaskers zullen bedeeld worden zodra ze geleverd worden.

FASE 1B - VANAF 11 MEI

👉 Alle winkels gaan terug open. Contactberoepen (bv. kappers, ...) kunnen nog niet starten.
👉 Alle andere regels blijven gelden.

FASE 2

👉 Musea kunnen open op 18 mei (bv. met ticketing systeem).
👉 Over activiteiten met meer personen gaat de Nationale Veiligheidsraad ten vroegste op 18 mei een beslissing nemen.
👉 De scholen gaan geleidelijk open vanaf 18 mei. Proefdraaien kan vanaf 15 mei. Kleuterscholen blijven gesloten tot eind mei. Scholen blijven verantwoordelijk voor de opvang van de leerlingen. Personeel en alle leerlingen ouder dan 12 jaar moeten een mondmasker dragen.

FASE 3 - TEN VROEGSTE 8 JUNI

De Nationale Veiligheidsraad zal beslissen of vanaf deze datum de hieronder vermelde activiteiten zullen kunnen doorgaan. Dit is dus nog onder voorbehoud! De Veiligheidsraad zal bekijken of:

👉 horecazaken en restaurants kunnen openen
👉 jeugdbewegingen en zomerstages kunnen doorgaan
👉 meerdaagse reizen kunnen, toeristische attracties kunnen openen en kleinere openluchtevenementen kunnen plaatsvinden (massa-evenementen kunnen niet tot en met 31 augustus)

Alle informatie over de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad vind terug op www.info-coronavirus.be.


23/04/2020: MONDMASKERS VOOR ALLE WAASLANDERS

Acht steden en gemeenten van het Waasland slaan de handen in elkaar om al hun inwoners gratis een mondmasker te bezorgen. In totaal gaat het om 265.660 mondmaskers, die gisteren met een groepsaankoop besteld zijn bij Think Pink.

De deelnemende steden en gemeenten zijn Waasmunster, Sint-Niklaas, Beveren, Lokeren, Temse, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Kruibeke. De productie- en leveringstijd van Think Pink bedraagt twee weken. De stads- en gemeentebesturen zullen er zelf voor instaan om de mondmaskers te bezorgen aan hun inwoners.

Think Pink is de organisatie die zich inzet voor de preventie van en onderzoek naar borstkanker. 80% van de opbrengst van de verkoop van mondmaskers gaat naar projecten met kankerpatiënten en lokale ziekenhuizen.

22/04/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

We krijgen momenteel heel veel vragen over de beschikbaarheid van mondmaskers. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om een voorstel uit te werken voor de aankoop van mondmaskers voor alle inwoners van Waasmunster. We houden u zeker op de hoogte!


16/04/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER: SAMEN VOLHOUDEN!

Beste Waasmunsteraar

Sinds een vijftal weken is onze leefwereld enorm veranderd. We dienen om te gaan met maatregelen die diep ingrijpen in ons dagelijkse leven. We worden ons zelf meer en meer bewust van de gevolgen van al die speciale regels. En het is heel menselijk dat dit na 5 lange weken begint te wegen waardoor het moeilijk begint te worden om die opgelegde maatregelen te blijven volgen.

Ons dagelijks leven is ontregeld

We beseffen dat het leven voor vele van onze inwoners ontregeld is. We kunnen niet naar het werk, ondernemers zien hun inkomsten dalen, kinderen zitten thuis omdat de scholen dicht zijn. Lekker sporten, genieten, ontspannen met meerdere vrienden: het kan niet. Echt niet.

Velen werken nu extra hard. Mensen in de zorg verdienen ieders respect en steun. Maar ook wie achter de schermen werkt en nu in moeilijke omstandigheden doorzet en de maatregelen volgt, hoe moeilijk ook, moet door ons gesteund worden.

Geef niet op!

Laat ons samen doorzetten en respecteer de adviezen. Kom niet in groep samen, ook niet om een gezellig praatje te maken of stiekem in een groepje wat te mountainbiken op een terrein verdoken in onze bossen, of om met buren te barbecueën in de lentezon. Hou voldoende afstand, ook in de supermarkten en winkels. Beperk uw verplaatsing tot wat strikt noodzakelijk is. We zien het echter meer en meer gebeuren …

Extra politiecontroles

De politie heeft de afgelopen week, spijtig genoeg, reeds meerdere malen pv’s moeten opstellen voor corona-overtredingen, en deze blijven in stijgende lijn gaan. De coronaploegen zijn noodzakelijk om ons blijvend bewust te maken van deze gezondheidscrisis. Vandaar onze warme oproep om vol te houden en de maatregelen te blijven volgen, want we zijn op goede weg! Hoofdzaak is echt om de verspreiding van het coronavirus SAMEN tegen te gaan. Hoe lang het allemaal nog zal duren weten we niet. In elk geval zullen de komende weken niet altijd makkelijk zijn.

We overwinnen dit SAMEN

Laten we de aandacht nu niet verslappen en blijven doorzetten. Enkel als we SAMEN ons verantwoordelijkheid blijven nemen kunnen we dit overwinnen en komen we hier samen STERKER uit!

Jurgen Bauwens, Uw Burgemeester

MEER NIEUWS

Verlenging maatregelen t.e.m. 3 mei

De Nationale Veiligheidsraad besliste de huidige maatregelen ter bestrijding van het coronavirus te verlengen t.e.m. 3 mei 2020. Alle geldende maatregelen vind je steeds terug op www.info-coronavirus.be.

Gemeentehuis & Sociaal Huis

Door deze verlenging blijven ook het gemeentehuis en het Sociaal Huis alvast t.e.m. 3 mei gesloten voor het publiek. De dienstverlening verloopt via telefoon of e-mail. Enkel in noodgevallen zullen na afspraak burgers toegelaten worden in het gemeentehuis of Sociaal Huis.

Contactinfo gemeentehuis: 052 46 00 11 of informatie@waasmunster.be
Contactinfo Sociaal Huis: 052 25 13 00 of info.ocmw@waasmunster.be

WZC ‘t Heuverveld

Een bezoek brengen aan bewoners in WZC ‘t Heuverveld blijft voorlopig niet mogelijk. Dit omdat het besmettingsgevaar nog steeds te groot is, en het praktisch regelen van een veilig bezoek op korte termijn niet haalbaar is. De situatie wordt wekelijks geëvalueerd door de gemeentelijke veiligheidscel, in overleg met Samen Ouder. Mochten de omstandigheden veranderen en bezoek op een veilige manier kan geregeld worden, dan wordt hier uiteraard nog over gecommuniceerd.

Oproep van de huisartsen

De huisartsen van het Waasland merken de laatste weken een sterke vermindering van het aantal patiënten dat naar de raadpleging komt. Ze maken zich zorgen omdat ze vrezen dat - net zoals bij de collega’s van de spoedopname het geval is - patiënten uit schrik deze vaak noodzakelijke zorg uitstellen. Dit uitstelgedrag kan leiden tot ernstige complicaties en in het slechtste geval tot overlijden.

De huisartsen hebben zeker voldoende tijd en ruimte om de medische problemen aan te pakken. Dit gebeurt steeds op afspraak en op een correcte manier, met respect voor afstand, met handschoenen en mondmaskers voor ieders veiligheid. Aarzel dus niet om bij medische problemen uw huisarts of behandelende arts te raadplegen.

Start werken heraanleg Neerstraat

De definitieve start van de werken voor de heraanleg van de Neerstraat is voorzien op 25 mei 2020. Over de fasering van de werken, wegomleidingen, ... wordt later nog via een schrijven gecommuniceerd.


10/04/2020: ANNULERING GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN T.E.M. 15 JUNI

Door de huidige gezondheidscrisis worden alle gemeentelijke activiteiten t.e.m. 15 juni geannuleerd. Op 11 mei zal het schepencollege een tussentijdse evaluatie houden en bekijken wat er met de activiteiten na 15 juni zal gebeuren (bv. Ten Miles, Feel The Air, … ). Indien de federale overheid hier vóór 11 mei beslissingen over neemt, dan wordt dat uiteraard gecommuniceerd.

Hierbij vind je een overzicht van de t.e.m. 15 juni geannuleerde activiteiten.

 • April & mei: alle geplande theateractiviteiten in GC Hoogendonck werden geannuleerd en/of verplaatst
 • 6 t.e.m. 17 april: Grabbelpas paasvakantie
 • 6 t.e.m. 17 april: Kinderopvang ’t Speelnest
 • 13 april: Jaarmarkt
 • 17 april t.e.m. 17 mei: Tentoonstelling WO II (Heemkring ’t Sireentje)
 • 19 april: Opening toeristisch seizoen
 • 20, 21 en 24 april: Jeugdsportdagen
 • 22 april: Buitenspeeldag 2020
 • 25 april: Erfgoeddag
 • 30 april: Ontdek De Ster
 • 3 mei: W-day
 • 12 mei: cursus reanimatie en AED
 • 28 mei: Sporteldag

03/04/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER I.V.M. HEROPENING RECYCLAGEPARK

Op dinsdag 7 april heropent afvalintercommunale MIWA vijf van zijn zes recyclageparken. Ook het park in Waasmunster zal terug open zijn.

Aan deze heropening zijn maatregelen en voorwaarden verbonden.

👉 Stel je bezoek indien mogelijk uit. Als het echt niet dringend is, blijf in uw kot!

👉 Er zal maar een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd op het park worden toegelaten. Lange wachttijden zijn dus mogelijk.

👉 Kom alleen naar het recyclagepark. Enkel voor het wegbrengen van grote stukken afval (bv. zetel of matras) kan je met twee personen komen.

👉 Blijf tijdens het aanschuiven in je wagen zitten.

👉 Hou steeds minstens 1,5 meter afstand tot andere bezoekers of parkwachters.

👉 Sorteer thuis het afval alvast goed per afvalsoort. Zo kunnen bezoekers op een veilige manier hun afval deponeren en kan een goede en vlotte werking worden gegarandeerd.

👉 Er kan enkel met elektronische betaalmiddelen worden betaald. Composteerartikelen, asbestzakken of beschermingssets worden tijdelijk niet meer verkocht. Ook worden er voorlopig geen asbesthoudende materialen meer aanvaard.

👉 Kom enkel naar het recyclagepark als je geen ziekteverschijnselen vertoont.

Er kan alsnog beslist worden het recyclagepark te sluiten indien:

👉 de social distance maatregelen niet kunnen worden gegarandeerd;

👉 de heropening zowel binnen als buiten het park voor chaos zorgt;

👉 de heropening leidt tot verkeersproblemen / gevaar;

👉 de politie de veiligheid niet kan garanderen;

👉 de parkwachters aangeven dat het niet haalbaar is om het park open te houden.

DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN IEDEREEN BLIJFT AANDACHTSPUNT NUMMER 1!


01/04/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

Tot onze grote spijt moeten wij u melden dat één van de bewoners die besmet was met het coronavirus deze nacht is overleden in de isolatie-afdeling van WZC Het Hof. Wij betuigen ons oprecht medeleven aan de familie van de overleden bewoner.

Intussen zijn er opnieuw 2 bewoners op de gelijkvloerse afdeling die symptomen vertonen die wijzen op een vermoeden van een besmetting met het coronavirus. Eén van hen werd gescreend met een positief resultaat.

In navolging van de richtlijnen van de overheid worden er voorlopig geen screenings meer uitgevoerd (max 5 screenings). Van zodra er bij een bewoner symptomen zijn, die wijzen op een vermoeden van een besmetting met het coronavirus, worden onmiddellijk alle voorgeschreven maatregelen strikt toegepast. Dit naast de specifieke maatregelen die al voor heel de gelijkvloerse afdeling werden ingevoerd en de algemene maatregelen die voor heel het woonzorgcentrum (WZC) gelden.

Deze bewoners zullen niet meer worden overgebracht naar de isolatie-afdeling van WZC Het Hof. Zij worden met de ondersteuning van de huisarts, de coördinerend arts van het WZC, en dankzij de samenwerking met AZ Nikolaas zo optimaal mogelijk opgevolgd en verzorgd in WZC ’t Heuverveld. De situatie wordt dagelijks opgevolgd in overleg met de coördinatiecel van AZ Nikolaas.

Dit alles sluit een ziekenhuisopname in bepaalde specifieke situaties niet uit.


31/03/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER / VEILIGHEIDSCEL

Er komen bij de veiligheidscel van Waasmunster geregeld aanvragen binnen van verenigingen en organisaties met de vraag of ze huis aan huis goederen mogen bedelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om steunacties voor lokale verenigingen, of acties voor het goede doel.

De federale en Vlaamse maatregelen verbieden echter dit soort bedelingen. Het gaat hier immers om niet-essentiële verplaatsingen. De veiligheidscel moet dus jammer genoeg dergelijke, goed bedoelde, initiatieven altijd negatief beoordelen.

We begrijpen en waarderen ten zeerste dat de lokale bevolking elkaar en de verenigingen wil helpen. Dat is in deze tijden sowieso zeer belangrijk. Verplaatsingen moeten, als we de coronacrisis snel achter de rug willen hebben, echter beperkt blijven tot het hoogstnoodzakelijke. Met spijt in het hart moeten we zeggen dat deze activiteiten hier niet onder vallen. We hopen op uw begrip, en we hopen ook dat er andere veilige initiatieven gevonden worden om elkaar en de lokale verenigingen te steunen.


27/03/2020: Annulering activiteiten paasvakantie

Het zat er al even aan te komen, en spijtig genoeg moeten we nu ook bevestigen dat de jaarmarkt, Grabbelpas paasvakantie, Vakantiekinderopvang ’t Speelnest en de opening van het toeristisch seizoen geannuleerd worden omwille van de huidige gezondheidscrisis.

Meer info vind je hier terug.


25/03/2020: Corona treft ook WZC ‘t Heuverveld

Klik hier voor alle info!


18/03/2020: DRINGEND BERICHT VAN DE BURGEMEESTER M.B.T. MAATREGELEN CORONAVIRUS

De Wereldgezondheidsorganisatie roept alle landen op om maatregelen te blijven nemen die effectief zijn gebleken om het aantal coronabesmettingen te verlagen en om de verspreiding van het virus te vertragen. Ook ons land wil daar gehoor aan geven, en voert daarom strengere maatregelen in.

Deze maatregelen gaan in op woensdag 18 maart om 12.00 u. en blijven gehandhaafd tot en met 5 april 2020. Daarna worden deze maatregelen geëvalueerd.

De maatregelen die werden genomen op 13 maart 2020, aan waarvan u op de hoogte werd gebracht via een bewonersbrief, blijven gelden. 

Hieronder volgen de nieuwe verstrengde maatregelen. U vindt ze in detail ook terug op www.info-coronavirus.be

Burgers blijven in hun woning, zodat ze met zo weinig mogelijk mensen (buiten het gezin) in contact komen.

• Kinderen van ouders die in een cruciale sector werken, kunnen beroep doen op scholen en kinderopvangcentra voor opvang van hun kinderen.

• Burgers mogen hun woning verlaten voor noodzakelijke en dringende redenen zoals medische zorg, voedingswinkel, apotheek, post- of bankautomaat, tankstation, of om mantelzorg te bieden of hulp te verstrekken aan kwetsbare personen.

Samenscholingen (buiten het gezin) zijn verboden.

• Fysieke activiteit in de buitenlucht (wandelen, joggen, fietsen) is aangeraden, maar alleen met de naaste gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, of eenzelfde vriend(-in), en indien contact (minder dan 1,5 meter) met andere mensen kan vermeden worden.

• Toegang tot supermarkten zal op een gecontroleerde manier gebeuren, met een maximum aantal klanten dat tegelijkertijd in de supermarkt kan aanwezig zijn (maximaal 1 klant per 10 vierkante meter gedurende maximaal 30 minuten), zodat men steeds een veilige afstand van 1,5 meter kan bewaren (i.e. de lengte van een winkelkarretje).
In de mate van het mogelijke wordt gevraagd om alleen te gaan winkelen. Winkels mogen geen kortingsacties of solden doen. Ook in kleinere voedingswinkels en apotheken dient er een actief wachtrijbeheer ingevoerd te worden zodanig dat een veilige afstand (1,5m) kan gegarandeerd worden.

• Openbare markten worden gesloten. Voedselkramen zijn toegelaten waar ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening. Voor Waasmunster betekent dit dat de wekelijkse markt op vrijdag gesloten wordt t.e.m. 3 april 2020.

• Horecazaken moeten hun terrasmeubilair naar binnen brengen.

Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven dicht met uitzondering van: voedingsmiddelen, apotheek, dierenvoeding, krantenwinkel en kappers (op afspraak, één klant per kapper per salon).

• Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden verboden tot en met 5 april 2020.

De politie zal toezien op een strikte naleving van deze en vorige maatregelen.

We roepen op dat iedereen, jong en oud, zijn verantwoordelijkheid neemt en deze maatregelen nauwlettend volgt. Als we allen onze burgerplicht uitvoeren, dan kunnen we dit virus tegenhouden!

Zorg goed voor jezelf en voor anderen! Zorg ook extra voor je naaste buren die dreigen in eenzaamheid te geraken, want in deze tijden is de leuze “Een goede buur is beter dan een verre vriend” echt wel aan de orde!


17/03/2020: recyclagepark gesloten

Na een beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir worden alle Vlaamse recyclageparken tijdelijk gesloten voor het publiek. Vanaf dinsdagmiddag 17 maart 2020 is het bijgevolg niet meer mogelijk om afval te brengen naar de recyclageparken. Wellicht duurt deze maatregel tot 4 april 2020.

Deze beslissing kadert in een ruimer geheel van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

We vragen het publiek om begrip te tonen voor deze uitzonderlijke maatregel en hopen snel de dienstverlening te kunnen hervatten.


16/03/2020: update maatregelen

Alle openbare speelpleintjes zijn gesloten voor het publiek.


16/03/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER

Langs deze weg willen de burgemeester en het gemeentebestuur, in nauw overleg met de huisartsen en het AZ Nikolaas u wijzen op de maatregelen die nu getroffen worden in verband met de COVID-19 pandemie.

De grote besmettelijkheid en de snelle evolutie verantwoorden de beperking van bijeenkomsten, de nood aan hand- en hoesthygiëne en de “sociale afstand” (geen handen geven, niet omhelzen, afstand houden).

Om een goede basiszorg te garanderen in deze uitzonderlijke omstandigheden gaan huisartsen en ziekenhuizen op een andere manier te werk:

 • Je kan het ziekenhuis enkel in na doorverwijzing van de huisarts voor ernstige acute aandoeningen.
 • De spoedafdeling is niet langer vrij te betreden voor mensen met een luchtweginfectie. Neem hiervoor altijd contact met je huisarts of in acute situaties met het noodnummer 112. De routinebehandelingen worden uitgesteld.
 • Bezoek is niet langer toegestaan in het ziekenhuis. Enkel kinderen, vrouwen die moeten bevallen en minder mobiele patiënten mogen begeleid worden door 1 persoon. Wie persoonlijke spullen van een familielid in het ziekenhuis wil afzetten of ophalen, dient zich te melden aan het onthaal.
 • De huisartsen houden geen vrije consultaties meer.
 • Afspraken kunnen niet langer online worden ingeboekt maar dienen telefonisch gemaakt te worden: zo kunnen patiënten met een luchtweginfectie gescheiden worden van patiënten met andere medische problemen
 • De huisbezoeken worden tot een minimum beperkt om tijd vrij te maken om zoveel mogelijk patiënten te helpen.

13/03/2020: BERICHT VAN DE BURGEMEESTER M.B.T. MAATREGELEN CORONAVIRUS

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van het coronavirus is de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 12 maart in aanwezigheid van en in overleg met de ministers-presidenten bijeengekomen. Er is beslist om de maatregelen te versterken met hetzelfde doel: de verspreiding van de epidemie tegengaan. Deze maatregelen gelden voor het hele grondgebied België en dienen dus ook in Waasmunster nageleefd te worden. Hieronder worden de huidige versterkte maatregelen meegegeven.

1. EVENEMENTEN / BIJEENKOMSTEN / ACTIVITEITEN

Alle geplande activiteiten/evenementen/bijeenkomsten (sport, cultuur, recreatie, …) worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Dit geldt zeker tot en met vrijdag 3 april 2020.

Volgende geplande vergaderingen worden geannuleerd (en naar latere data doorgeschoven):

- infovergadering mobiliteitsplan op 24 maart
- infovergadering werken Neerstraat op 31 maart

2. SCHOLEN / OPVANG

Wat de scholen betreft, worden de lessen opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen. Deze maatregel geldt voor alle onderwijsnetten. We roepen ouders op om hun kinderen thuis te houden: enkel als het niet anders kan, zal er opvang voorzien worden. Communicatie over deze opvang zal via de scholen verspreid worden.

3. WINKELS / HORECA

- Cafés en restaurants blijven gesloten; hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant. Op de naleving van deze sluiting zal streng gecontroleerd worden door de politie.
- Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan.
- De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend.
- Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend.

4. GEMEENTELIJKE DIENSTEN

- GC Hoogendonck en de bibliotheek zijn gesloten voor het publiek, en dit alvast tot en met 3 april 2020.- Het gemeentehuis is gesloten voor het publiek. De dienstverlening verloopt via telefoon (052 46 00 11) of e-mail (informatie@waasmunster.be). Enkel in noodgevallen zullen na afspraak burgers toegelaten worden in het gemeentehuis.
- Het Sociaal Huis is gesloten voor het publiek. De dienstverlening verloopt via telefoon (052 25 13 00) of e-mail (info.ocmw@waasmunster.be). Enkel in noodgevallen zullen na afspraak burgers toegelaten worden in het Sociaal Huis.

5. COVID-19 HUISARTSENWACHTPOST

Om de verdere verspreiding van het coronavirus binnen onze regio zoveel mogelijk in te perken, richten de Huisartsenkoepel Waasland, de Huisartsenwachtpost Waasland en het AZ Nikolaas vanaf 14 maart 2020 een tijdelijke COVID-19 huisartsenwachtpost op.

Patiënten met symptomen die op een mogelijke besmetting COVID-19 kunnen wijzen, dienen zich eerst telefonisch te melden:

 • op weekdagen bij de eigen huisarts
 • in het weekend bij de huisartsenwachtpost 03 361 03 61
 • het is niet de bedoeling dat er rechtstreeks naar de spoedgevallendienst wordt gegaan.

De huisarts zal deze patiënten, indien nodig, doorverwijzen naar een collega-huisarts in de tijdelijke wachtpost op de spoedgevallenparking van het AZ Nikolaas, campus Sint-Niklaas.

6. VRAGEN OVER DE MAATREGELEN?

Er is door het gemeentebestuur een telefoonnummer geactiveerd waar u met uw vragen m.b.t. de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus terecht kan: 052 25 13 00

Dit nummer is bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 u., ook in het weekend. Voor dringende medische vragen of andere noodgevallen belt u niet naar dit nummer, maar wel naar 112 of 101!

De Veiligheidscel van de gemeente Waasmunster komt dagelijks bijeen, en monitort en evalueert de situatie continu. Indien nieuwe maatregelen nodig zijn, zal dit gecommuniceerd worden via de gemeentelijke website, facebook, en mogelijks andere kanalen (bewonersbrief).

Voor de meest recente info over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kan u dus steeds terecht op www.waasmunster.be/corona of op www.facebook.com/gemeentewaasmunster.

We willen de verspreiding van het coronavirus tegengaan; en wij roepen dus eenieder op zijn verantwoordelijkheid te nemen en deze maatregelen nauwlettend te volgen. Als we allen onze burgerplicht uitvoeren, dan kunnen we dit virus tegenhouden. En vooral, zorg goed voor jezelf en voor anderen!


12/03/2020: I.v.m. woonzorgcentra

Na overleg met de vertegenwoordigers van de woonzorgcentra, heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) beslist dat de centra de deuren moeten sluiten voor externe bezoekers. Dit geldt dus ook voor WZC 't Heuverveld in Waasmunster.
 
De maatregel gaat in vanaf 12 maart 2020 tot het einde van de paasvakantie. Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, wordt een uitzondering gemaakt voor externe zorgverstrekkers, stagiairs, geregistreerde mantelzorgers en directie- en raadsleden. Ook zij moeten aan dezelfde veiligheidsvoorschriften als het andere personeel voldoen.

MEER INFORMATIE